Ontwikkel een oplossing die zorgt voor een betere ontsluiting en benutting van recreatieroutes in Zuid-Holland

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 13 april 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Recreatie is een kerntaak van de provincie Zuid-Holland. De recreatieve routestructuren hebben hierin een belangrijke functie. Recreatieve routenetwerken zijn fiets-, wandel- en vaarroutes die bewegwijzerd en met elkaar verbonden zijn en een netwerk vormen. In potentie is er in de provincie Zuid-Holland meer dan 15.000 kilometer aan bewegwijzerde routenetwerken beschikbaar voor toeristen en recreanten: 5.800 km aan fietsroutes, 11.000 km aan wandelroutes, 1.250 km aan sloepenroutes en 650 km aan ruiterroutes.

Uit onderzoek blijkt dat de routestructuren in Zuid-Holland niet optimaal worden benut en onvoldoende zichtbaar zijn voor (potentiële) gebruikers. De verwachting is dat er zowel op het faciliteren van recreatie voor de inwoners als op het aantrekken van toeristen veel te winnen is als de diverse routegegevens worden verbonden, verrijkt en beter ontsloten worden voor de gebruikers.

De huidige onderbenutting wordt o.a. veroorzaakt door de slechte ontsluiting van de informatie en de geringe samenwerking tussen de vele betrokken stakeholders. Er is een vijftal groepen benoemd die last hebben van het probleem:

 • Recreanten (ruiters, fietsers, wandelaars en schippers): zij hebben moeite om de juiste informatie te vinden en maken daardoor te weinig gebruik van de mogelijkheden;
 • Overheden (provincie, gemeenten): zij willen het toerisme bevorderen, kunnen dat niet in hun eentje, maar krijgen de samenwerking moeilijk van de grond;
 • Beheerders (landeigenaren): zij willen recreatie faciliteren, maar hebben last van de versnipperde aanpak;
 • Ondernemers (horeca, maneges, verhuurders): zij hebben baat bij recreatie en toerisme, maar werken nu ieder voor zich aan marketing;
 • Omwonenden (van recreatiegebieden en -routes): zij hebben last van drukte en verkeerd gebruik.

Belangrijke informatie
De provincie heeft de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd naar de staat van routegebonden recreatie in Zuid-Holland. Deze onderzoeken zijn via onderstaande links in te zien:

Waar zijn we naar op zoek?
De challenge gaat om het verbeteren van de vindbaarheid en zichtbaarheid van de routenetwerken in Zuid-Holland. Er is veel geïnvesteerd in de bebording en het digitaliseren van ruiterpaden, wandel-, vaar- en fietsroutes. De oplossing moet gezocht worden in het slim vergaren, gebruiken en ontsluiten van de aanwezige data, gecombineerd met een betere samenwerking van de stakeholders.

Voor een succesvolle oplossing zijn de volgende criteria als belangrijk benoemd:

 • De oplossing moet data gedreven zijn;
 • Er moet worden samengewerkt en iedere stakeholder moet verantwoordelijkheid nemen;
 • De oplossing moet/kan in een klein gebied worden ontwikkeld en vervolgens als een olievlek worden uitgebreid;
 • De provincie zal de samenwerking faciliteren en/of coördineren. 

We hebben daarbij extra aandacht voor de volgende zaken:

 • Combineren van modaliteiten. Binnen het oriëntatie- en besluitvormingsproces van recreanten en toeristen, speelt het internet een zeer prominente rol. Het proces van zoeken, verzamelen en beoordelen van informatie over producten en diensten verloopt op het internet in bijna alle gevallen via zoekmachines. Informatie over Zuid-Hollandse routes is voor alle modaliteiten alleen goed zichtbaar en vindbaar via landelijke sites. Op deze landelijke sites is vaak een focus op één modaliteit, terwijl recreanten hun route-activiteit graag combineren met andere activiteiten. 
 • Een goede vindbaarheid van points of interests. Recreanten combineren graag hun route-activiteit met andere activiteiten, waarvan de meest genoemde een bezoek is aan horeca. Ook de aanwezigheid van kenmerkende points of interest (het DNA van ZuidHolland) langs de routenetwerken wordt als verbeterpunt genoemd door een aantal van de beheerders en belangengroepen.
 • Koppelkansen met andere provinciale opgaven. We zijn ook nadrukkelijk op zoek naar het vergroten van de beleefbaarheid van routes, bijvoorbeeld door een koppeling met activiteiten van andere beleidsterreinen, zoals cultuur en erfgoed. Denk aan meer beleving, thematisering, intensiteit, authenticiteit, uitzichtpunten, informatie over de historie van het landschap en de erfgoedlijnen.
 • Stimuleren van recreëren om de hoek. De oplossing stimuleert het gebruik van recreatiemogelijkheden in of dicht bij de woonomgeving (‘om de hoek’). Het begint bij ommetjes vanaf de voordeur, om zoveel mogelijk Zuid-Hollanders hiervan te laten profiteren. Ruimte voor recreatief lopen (‘wandelen’) is met name in steden en dorpen maar ook daarbuiten van groot belang, omdat lopen veruit de meest en vaakst verrichte recreatieve activiteit is die door vrijwel iedereen kan en wordt gedaan.
 • Geredeneerd vanuit de recreant. Redeneer vraaggericht i.p.v. aanbodgericht. Wat wil de recreant? We willen geen platform bouwen omdat het kan, maar goed inventariseren waar en hoe groot de behoefte is. Stel de behoefte van de recreant centraal, en vertaal deze naar passend aanbod. De intensiteit van het netwerk is minder van belang t.o.v. kwaliteit.

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar een nieuw routebureau.

 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25.000.
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

 

Informatiebijeenkomst
We hebben op donderdag 1 april een informatiebijeenkomst georganiseerd. De vragen en antwoorden zijn gebundeld in dit document.

 

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document). Geef in het proposal een zo helder mogelijke beschrijving van jullie innovatie (max. 3 A4). Beschrijf aan de hand van een businesscase of succescases de toegevoegde waarde van jullie oplossing (max. 2 A4). Geef tenslotte een korte beschrijving van jullie team (max. 1 A4).

De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie / slide deck / briefvorm, enz), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Video’s en voorbeeldwebsites kunnen daarin worden opgenomen als link. Pitches in English are allowed. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

 

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

 

Timeline
De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Dinsdag 2 maart - Lancering challenge
 • Donderdag 1 april, 16:00-17:00 - Informatiebijeenkomst - aanmelden kan tot en met 1 april 15:00 uur
 • Vrijdag 9 april, 17:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 13 april, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 16 april - Eerste selectiebesluit
 • Tussen dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april - Pitchronde
 • Woensdag 28 april,  12:00 - Inleveren nieuw voorstel
 • Vrijdag 30 april  - Gunningsbesluit

 

Vragen kunnen worden gesteld tot uiterlijk vrijdag 9 april 17.00

anoniem 04-03-2021reageer
Wat zijn de huidige datastromen die verwerkt dienen te worden? Hoe en waar is alle data van de routes bewaard?

anoniem 01-04-2021reageer
Uit welk onderzoek is gebleken dat de huidige routestructuren niet optimaal benut worden?

Provincie Zuid-Holland 08-04-2021reageer
De onderzoeken zijn nu verwerkt in de challenge pagina en staan ook onder het tabblad 'updates'.

Alex Tourski 05-04-2021reageer
Good day. I have the solution which answers all your wishes and much more on top of it. I am ready to upload it as a pitch. The question is: how can I use the €25000? I mean I can imagine 2 options: 1. I describe you the solution and even suggest to help you to implement it. Then I get €25000 as a prize and you implement my solution and pay me if you need more help (actually, the solution is so simple, that you can implement it yourself, it's not a rocket science). As a result I have €25000 and I am happy. You are also happy, as you know what to do. 2. I describe you the solution and then I have to present a plan how I spend €25000 on implementing THIS solution in reality. As a result you have (a) solution and (b) its implementation for €25000 and I have nothing. Which option are we talking about? Best Regards, Alex Tourski alex.tourski@minstreltech.com

Peter Hoogeboom 06-04-2021reageer
Afgelopen week tijdens de informatie bijeenkomst zijn er een aantal documenten toegezegd die wij tot op heden nog niet hebben ontvangen of terug kunnen vinden op dit platform. Kunt u aangeven wanneer deze documenten tot onze beschikking komen?

Provincie Zuid-Holland 08-04-2021reageer
Hallo Peter, de samenvatting van de informatiebijeenkomst en de achtergronddocumenten staan nu op zowel de challenge pagina als onder het kopje 'updates'.

anoniem 08-04-2021reageer
Zijn er naast de 3 genoemde punten (beschrijving innovatie, businesscase/succescases en beschrijving van het team) nog andere vereisten voor de inschrijving,

Provincie Zuid-Holland 08-04-2021reageer
Nee, we proberen zo min mogelijk te 'sturen', zowel qua inhoud als vorm. De 3 genoemde punten zijn, denken wij, genoeg om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de inzending en de fit met het programma en de organisatie. Wat betreft vormeisen: de inzending mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie / slide deck / briefvorm, enz) en moet als pdf-bestand worden geüpload. Video’s en voorbeeldwebsites kunnen in het voorstel worden opgenomen als link. Het voorstel mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document).

anoniem 08-04-2021reageer
Wat is het huidige dataformaat van de routes van de verschillende routebureaus? En kunnen/worden die aangeleverd?

anoniem 08-04-2021reageer
in de challenge staat: Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest. Waar kunnen de vormeisen gevonden worden

Provincie Zuid-Holland 08-04-2021reageer
Er zijn weinig tot geen vormeisen. De inzending mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie / slide deck / briefvorm, enz) en moet als pdf-bestand worden geüpload. Video’s en voorbeeldwebsites kunnen in het voorstel worden opgenomen als link. Het voorstel mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document).

anoniem 09-04-2021reageer
In het verslag van 1 april staat dat er in Zuid - Holland lokale ondernemers zijn die al succesvol samenwerken in de vindbaarheid van routestructuren. Kunnen jullie ook specifieker aangeven waar dit in jullie ogen succesvol gebeurd?

Provincie Zuid-Holland 12-04-2021reageer
In het gebied van Holland-Rijnland zijn arrangementen afgesloten op basis van het wandelroutenetwerk. In sommige regio’s bestaan netwerken van lokale ondernemers, maar veel hierover is bij de challenge houders niet bekend.

Update: deadline verstreken, bedankt pitchers!

14 april 2021

Gister om 17:00 uur is de deadline verstreken voor het inleveren van de pitches. We hebben maar liefst 19 inzendingen ontvangen. We willen iedereen bij deze alvast bedanken voor de tijd en moeite die jullie in de voorstellen hebben gestopt. De energie, kennis en kunde spat van de pagina's af. We kunnen dan ook niet wachten om met jullie aan de slag te gaan. De komende dagen gaan de juryleden alle inzendingen beoordelen. Op vrijdag 16 april maken we de eerste selectie bekend. Iedereen ontvangt daarbij inhoudelijke feedback op de pitch. De maximaal 6 partijen die worden uitgenodigd om het voorstel toe te lichten ontvangen dan ook gelijk meer informatie over het vervolg. Wel kunnen we alvast vertellen dat de pitches plaatsvinden op dinsdag 20 april tussen 11:00 en 14:30 en donderdag 22 april tussen 11:00 en 13:30. Reserveer deze momenten alvast in je agenda.

Q&A informatiebijeenkomst + documenten

08 april 2021

Op donderdag 1 april was de informatiebijeenkomst voor de recreatie challenge. De vragen en antwoorden zijn gebundeld in dit document.

Ook heeft de provincie de afgelopen jaren een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de staat van routegebonden recreatie in Zuid-Holland. Deze onderzoeken zijn via onderstaande links in te zien:

Deadline challenge en datum info-meetup verplaatst

18 maart 2021

De deadline voor het inleveren van de pitch is verplaatst naar een later moment. De nieuwe deadline voor het inzenden van de pitch is dinsdag 13 april, 17:00 uur.

Daarmee zijn ook een aantal andere data aangepast. Zo is de online info-meetup verplaatst naar donderdag 1 april van 16:00 - 17:00 uur. Aanmelden daarvoor kan tot 1 april, 15:00 uur, via deze link.


Hieronder de nieuwe tijdlijn van de challenge met de data van de belangrijkste momenten.
Deze vindt je ook onderaan de briefing.
 
 • Dinsdag 2 maart - Lancering challenge
 • Donderdag 1 april, 16:00-17:00 - Informatiebijeenkomst - aanmelden kan tot en met 1 april 15:00 uur
 • Vrijdag 9 april, 17:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 13 april, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 16 april - Eerste selectiebesluit
 • Tussen dinsdag 20 april t/m donderdag 22 april - Pitchronde
 • Woensdag 28 april,  12:00 - Inleveren nieuw voorstel
 • Vrijdag 30 april  - Gunningsbesluit

 
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges