Hoe stimuleren we kleine mkb’ers om aan de slag te gaan met een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil waarborgen dat alle werkenden in Nederland gezond en veilig kunnen werken. Daarvoor moeten werkgevers in beeld hebben wat de risico’s zijn die hun medewerkers lopen én daar maatregelen voor nemen.

Dat is geen eenvoudige taak. Om te helpen zijn er inmiddels al meer dan 205 instrumenten ontwikkeld om werkgevers te helpen om een analyse te maken van de risico’s op de werkvloer. 

Voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers zien we dat ook dit niet voldoende helpt, veel ervan hebben geen zicht op de risico’s die hun medewerkers lopen en dus ook geen plan om die aan te pakken. Dat kunnen we ons ook wel voorstellen: kleine bedrijven hebben geen aparte medewerkers die hiervoor verantwoordelijk zijn en vaak ook te weinig tijd om hier aandacht aan te geven. 

De hoeveelheid instrumenten en informatie kan overweldigend zijn. Wetten en regels kunnen als ingewikkeld worden ervaren en veel werkgevers zijn onvoldoende bekend met communicatiekanalen. Het kost nu simpelweg te veel moeite of het is te ingewikkeld, waardoor het aanpakken van de risico’s blijft liggen, als werkgevers er al bewust van zijn dat ze dat moeten doen. 

Daarom zijn we op zoek naar een manier om kleine bedrijven te stimuleren om aan de slag te gaan met de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers en het makkelijker voor ze te maken om in het grote aanbod van tools, wetten en regels een weg te vinden naar een concreet plan van aanpak voor hun eigen bedrijf.

Heb jij de oplossing waarmee we kleine werkgevers kunnen bereiken en helpen in het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar:

 • Een manier om het voor kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers makkelijker te maken om aan de slag te gaan met het veiliger en gezonder maken van hun bedrijf. 
 • We zoeken naar structurele oplossingen die ervoor zorgen dat het mkb vanuit een ‘weloverwogen eigenbelang’ meer werk maakt van gezond en veilig werken. De voorkeur gaat niet zozeer uit naar stimulerende, losstaande, nieuwe modules/tools bijvoorbeeld.
 • (Deel)oplossing(en) die bestaande informatie beter ontsluit bij kleine bedrijven. Bij bestaande informatie kun je denken aan de meer dan 205 bestaande instrumenten en informatie in het Arboportaal. We zijn dus niet op zoek naar een los 206e instrument om toe te voegen.
 • Een oplossing waarmee de mkb’er aan de hand genomen wordt, waardoor het maken van de analyse laagdrempeliger, makkelijker en leuker wordt. 
 • Een oplossing die ook visie heeft op hoe de kleine bedrijven met dit aanbod bereikt en verleid gaan worden en daar al eerste stappen in zet.
 • Een oplossing die nadrukkelijk vanuit het perspectief van kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers opgesteld is.

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Een voorlichtings-/communicatiecampagne

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25.000
 • Een kans op een vervolgopdracht bij een succesvolle pilot.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 11 februari van 15.00-16.00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een verzoek tot deelneming. Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in hetzelfde document). De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed. Daarnaast moet je een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) invullen. Download hier: Bijlage 2 UEA.pdf (alleen met Adobe Acrobat Reader te openen. - sla het bestand op je eigen pc op en open het dan met de reader).

Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerte aanvraag: Offerteaanvraag SIR intergov SZW.pdf. Let op: jouw inzending wordt niet beoordeeld als deze niet voldoet aan de (vorm)eisen. Het is dus belangrijk dat je deze goed doorleest.

Bij deelname ga je akkoord met de voorwaarden beschreven in de ARVODI-2018.pdf.


Over het SIR Intergrov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 


Timeline
Een volledige timeline staat in de offerte aanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Woensdag 20 januari - Lancering challenge
 • Donderdag 11 februari, van 15.00 tot 16.00- Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Tussen maandag 29 maart t/m vrijdag 2 april - Pitchronde
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Inleveren nieuwe offerte
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit


Achtergrondinformatie
Een overzicht van alle beschikbare tools is te vinden via: 


Een aantal lessen hebben we uit het verleden geleerd: 

 • Het mkb blijft achter bij grote bedrijven bij het voldoen aan preventiemaatregelen, ondanks het aanbod aan stimuleringsprogramma’s, tools, hanvatten, etc, 
 • Een benadering alleen maar via branche-organisaties bereik je niet de doelstelling omdat slechts de helft van de bedrijven is aangesloten bij een branche-organisatie.
 • Er is een oerwoud aan informatie, zijn veel verschillende partijen die hier iets mee doen.
 • Materie is complex voor werkgevers. Veel handreikingen etc., maar echt concreet handelingsperspectief is lastig.
 • Kennis moet over de vloer komen om stappen te kunnen zetten.


Een aantal relevante onderzoeken over gezond en veilig werken vinden jullie hier:

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

De nota van inlichtingen met vragen en antwoorden uit de informatie meetup is gepubliceerd. Bekijk die hier.

anoniem 12-02-2021reageer
Is het noodzakelijk dat het bedrijf een startup is of mogen ook bestaande bedrijven meedoen?

anoniem 18-02-2021reageer
Er is geen officiële leeftijdsgrens voor jouw bedrijf/startup. Wel proberen wij te focussen op relatief jonge bedrijven. Wij zijn vooral op zoek naar bedrijven die het creatieve vermogen hebben om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. Je moet wel met een uittreksel van de KvK aantonen, dat je bevoegd bent in Nederland de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Bovendien mag je als startup, of een leidinggevende binnen de startup, niet door de rechter veroordeeld zijn.

anoniem 13-02-2021reageer
Blijft de pitch 'geheim' voor anderen behalve voor de personen die de pitch beoordelen. Dit om er voor te zorgen dat een ander niet met jouw idee aan de haal gaat. eventueel inclusief geheimhoudingsverklaring?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Met de ideeën/voorstellen die aangedragen worden wordt vertrouwelijk omgegaan door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zowel bij de inschrijving als bij de pitches.

anoniem 13-02-2021reageer
Kan/wil (en mag) SZW en/of Inspectie SZW MKB-bedrijven rechtstreeks benaderen om iets onder de aandacht te brengen?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Ja

anoniem 13-02-2021reageer
Is SZW bereid een kleine subsidie (bv € 100,-) te geven om MKB bedrijven te helpen om hun RI&E te maken?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Nee, het is niet toegestaan om wettelijke verplichtingen te subsidiëren.

anoniem 13-02-2021reageer
Is Inspectie SZW bereid om de MKB-RI&E anders te beoordelen dan een 'gewone' RI&E? Maw dat minder gedetailleerdheid dan nu gangbaar is voor hen acceptabel is? Twee deelvragen: 1. in algemene zin 2. zolang de nieuwe aanpak binnen de Arbowet blijft?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
In de Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd aan welke wettelijke verplichtingen de werkgever moet voldoen ten aanzien van de risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zo is wettelijk verplicht dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige wordt getoetst, tenzij een uitzonderingsgrond van toepassing is waardoor het bedrijf is vrijgesteld van de toetsingsverplichting. Bijvoorbeeld wanneer gebruik wordt gemaakt van een erkende branche-RIE of wanneer een werkgever voor niet meer dan 40 uur in totaal personeel in dienst heeft. Met deze uitzonderingsgrond is dus al een versoepeling aangebracht in de wettelijke verplichtingen betreffende de RI&E voor specifiek de kleine bedrijven. Daarnaast kan in algemene zin worden gemeld dat de beoordelingscriteria van haalbaarheid en uitvoerbaarheid zoals vermeld in de offerteaanvraag een oplossing in vorm van nieuwe of gewijzigde wetgeving in principe uitsluiten. Dit heeft te maken met de lange looptijd van een wetgevingstraject en de afhankelijkheid van externe factoren zoals voldoende politiek en maatschappelijk draagvlak. Dit geldt eveneens voor oplossingen in de vorm van nieuwe of gewijzigde lagere regelgeving tenzij aantoonbaar wordt gemaakt het betreffende voorstel dat wel op een redelijke termijn haalbaar en uitvoerbaar is.

anoniem 13-02-2021reageer
Op brancheniveau hoeft een RI&E niet getoetst te worden als gebruik gemaakt wordt van een door sociale partners erkend branche RI&E instrument. Is een dergelijke ontheffing ook mogelijk voor een nieuwe aanpak? Indien nee: en als Inspectie SZW die aanpak inhoudelijk als 'voldoende/goed' beoordeeld heeft?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Zie antwoord op vraag 5.

anoniem 13-02-2021reageer
Moet er in eerste instantie een idee worden ingediend of ook al meteen een begroting? Logisch lijkt dat de begroting alleen bij de presentatie van de laatste 3 ideeën bijgevoegd hoeft te worden. Dat scheelt veel werk voor niet winnende ideeën.

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Een volledige begroting dient inderdaad bij de definitieve offerte toegevoegd te worden. Dat hoeft bij de eerste inschrijving niet. Echter, omdat we de eerste inschrijving ook beoordelen op het onderdeel ‘betaalbaarheid’ (zie offerteaanvraag op website, pagina 6 en 7), dien je wel (globaal) aan te geven waarom je denkt dat je oplossing betaalbaar is en hoe je kosten grofweg zijn opgebouwd.

anoniem 13-02-2021reageer
Wat moet ik me voorstellen bij de vervolgopdracht?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Dat is volledig afhankelijk van de situatie: jullie idee, de voortgang tijdens het programma en de potentie die jullie startup na het programma heeft. Een eventuele vervolgopdracht hangt ook samen met de vraag of het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel of niet een logische (misschien wel eerste) klant is van je onderneming.

anoniem 13-02-2021reageer
Wat zijn de (belangrijkste) criteria bij de keuze door SZW? Creativiteit? Haalbaarheid? etc. Hoe wordt dat 'gewogen'?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Dat wordt uitgebreid toegelicht in de offerteaanvraag op de website (pagina’s 6 en 7).

anoniem 13-02-2021reageer
De bijlage UEA is niet te openen. Waar kan ik die vinden? Link

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Voor het openen van de UEA is de laatste versie van Adobe Reader nodig. Deze kun je downloaden via http://www.adobe.com/go/reader_download. De link naar de UEA staat op de overzichtspagina van de challenge.

anoniem 13-02-2021reageer
Is het mogelijk om inhoudelijke ondersteuning te krijgen vanuit SZW? En Inspectie SZW?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Dat is afhankelijk van wat wordt bedoeld met inhoudelijke ondersteuning. Het programma wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het beleidsteam van SZW dat deze challenge heeft ingediend. In principe kan ervan worden uitgegaan dat SZW – desgewenst –bestaande kennis ter beschikking stelt aan de gegunde partij (zie tevens antwoord op vraag 13). Hoe de samenwerking tussen het beleidsteam van SZW en de gegunde partij exact wordt vormgegeven bepalen jullie in overleg met elkaar aan het begin van het programma.

anoniem 13-02-2021reageer
Wat zijn de criteria voor een eventuele vervolgopdracht?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Eigenlijk vrij eenvoudig: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet voldoende potentie in jullie idee/concept/product/onderneming, dat het bereid is aanvullend te investeren.

anoniem 13-02-2021reageer
Is het mogelijk om inhoudelijke ondersteuning te krijgen van bijvoorbeeld TNO?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Inhoudelijke ondersteuning is mogelijk in de vorm van bestaande kennis (bijvoorbeeld rapporten, monitors en pilotstudies van kennisinstellingen zoals TNO of andere) die het beleidsteam beschikbaar kan stellen de gegunde partij.

anoniem 13-02-2021reageer
Heeft SZW een budget om dit idee onder de aandacht te brengen bij MKB-ers? Of moet dat van de € 25.000,-?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Onderdeel van het programma is de toegang tot het netwerk van SZW. Laagdrempelige ondersteuning bij het genereren van aandacht voor een initiatief via de communicatiekanalen van SZW (bijvoorbeeld op sociale media platforms waar SZW actief is) is in principe mogelijk. We vragen echter wel om dit soort informatie over activiteiten waarvoor toestemming/een ingang van SZW voor vereist is, voor zover mogelijk op te nemen in je voorstel.

anoniem 13-02-2021reageer
Krijgt de winnaar altijd € 25.000,- ook als dat bedrag niet helemaal nodig zou zijn? in- of exclusief BTW?

Ministerie van SZW 18-02-2021reageer
Nee, de gegunde partij ontvangt het bedrag wat er ingediend wordt bij inschrijving en dit bedrag mag maximaal €25.000,-- (exclusief btw) zijn.

anoniem 13-02-2021reageer
Wat wordt bedoeld met toegang tot het netwerk van de overheid?

anoniem 13-02-2021reageer
De uitvraag is niet duidelijk: er wordt aangegeven dat geen '206-de' tool gezocht wordt, geen communicatieprogramma, maar wel een 'oplossing' (laatste 3 bullets in 'waar zijn we naar op zoek'). Dat laatste klinkt alsof een hulpmiddel ook een onderdeel van de pitch zou kunnen zijn, maar dan is dat juist weer de '206-de' tool. Is er ruimte voor een 'out of the box' oplossing? Of weten jullie al in welke hoek jullie de oplossing zoeken? Zo ja, welke type oplossingen zien jullie zelf als kansrijk voor deze pitch?

anoniem 13-02-2021reageer
Is het toegestaan om met een pitch te komen met een 'winstdoelstelling op korte / lange termijn? Maw mag hiermee geld verdiend worden?

Nota van inlichtingen gepubliceerd

22 februari 2021

Download hier de Nota van Inlichtingen waarbij de gestelde vragen van geïnteresseerden voor de challenge ‘gezond en veilig werken' beantwoord worden. Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 11 februari 2021. Nota van Inlichtingen GVW 1.0.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges