Hoe krijgen we inzicht in welke agrarische bedrijven een hoog cyber risico lopen?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 18 november 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Boeren, telers en tuinders worden steeds meer ondersteund door techniek om zo efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw, datagedreven systemen, sensoren en (volledig zelfstandig opererende) machines. Dat brengt grote voordelen met zich mee, maar ook risico’s. De afhankelijkheid van de automatisering wordt steeds groter. In combinatie met toenemende cyberaanvallen via bijvoorbeeld DDOS of ransomware is dat een gevaarlijke mix. Voedselproductie is een essentiële sector voor onze maatschappij en mag niet in gevaar komen. Daarom wil het ministerie van LNV weten welke agrarische bedrijven een hoog risico lopen.

Naast maatschappelijke risico’s wordt het (bedrijfs)risico voor individuele boeren, telers en tuinders natuurlijk ook steeds groter. Bijna dagelijks worden er bedrijven geraakt, bijvoorbeeld door ransomware-aanvallen, maar ook door bedrijfsspionage waarbij concurrentiegevoelige productiegegevens worden ontvreemd. 

Individuele boeren, telers en tuinders staan hier voor een erg grote uitdaging: zij zijn voorop en bovenal producent, die zich willen richten op de hoeveelheid en kwaliteit van de producten die ze telen of kweken. Kennis van ingewikkelde IT-systemen is veelal beperkt, en als eenmansbedrijf of kleine maatschap met enkele personen is er geen financiële capaciteit om een IT-specialist in huis te nemen. Toch moet voor hun eigen bedrijfsveiligheid en het belang van de continuïteit in de voedselproductie de weerstand tegen cybercrime omhoog. 

Hebben jullie een mogelijke oplossing waarmee we in beeld kunnen krijgen hoeveel en welke agrarische bedrijven een hoog cybersecurity risico lopen? En idealiter hoe we ze kunnen waarschuwen en helpen? Dan ontvangen we graag jullie aanmelding!

Over ons
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. En werkt aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Directie SK&I (Strategie, Kennis en Innovatie) is dé partner binnen de overheid voor strategie, kennis, innovatie voor maatschappelijke en economische (transitie)opgaven binnen het groene en blauwe domein. Voor deze missie zijn kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovatie onmisbare instrumenten. SK&I staat voor de borging van de noodzakelijke koppeling van strategie, kennis en innovatie aan de beleidsopgaven.

Waar zijn we naar op zoek?
Onze uitdaging als ministerie is onder andere het waarborgen van de voedselproductie in Nederland. Hiervoor moeten de (nieuwe) cyberrisico’s beheerst worden. Alhoewel dat niet aan onszelf is, willen wij hierbij zoveel als mogelijk faciliteren en stimuleren. Als ministerie van LNV willen we er daarom achter komen waar de grootste digitale kwetsbaarheden zitten bij boeren, telers en tuinders, zodat ze geholpen kunnen worden om die gaten in de beveiliging te dichten. 

Onze doelen uitgesplitst:

 • Actueel (blijvend) inzicht in de huidige stand van cybersecurity risico’s bij boeren, telers en tuinders op sector- en brancheniveau;
 • Mogelijkheid om bij (gevreesd) hoog risico de betreffende onderneming(en) te waarschuwen;
 • De agrarisch ondernemer(s) helpen om cybersecurity te verbeteren (rekening houdende dat individuele boeren, telers en tuinders maar zeer beperkt de kennis, capaciteit en financiële ruimte hebben. De meeste bedrijven zijn (qua werknemers) vrij klein, en hebben 1-10 vaste werknemers. 

De agrarische sector is uiteraard niet de enige sector waar dit soort vraagstukken spelen en behoeftes leven. We werken graag met jullie mee om een schaalbare oplossing te ontwikkelen die ook voor andere sectoren in te zetten valt. Bij geslaagde samenwerking zetten wij graag ons netwerk in om te helpen met deze verdere uitrol.

Waar zijn we niet naar op zoek?
We zijn niet op zoek naar:

 • Een bewustwordingscampagne;
 • Een basisscan zoals deze bij het Digital Trust Center is ontwikkeld voor het MKB;
 • Datadeelplatforms of clouds;
 • Antivirussoftware of ethisch hackers;
 • Geen op zichzelf staand onderzoek of probleemanalyse.

Reeds beschikbare tools dekken niet de volledige opgave, gericht op inzicht, waarschuwing en verbetering van cyberweerbaarheid. De te ontwikkelen oplossing moet aanvullend zijn op bestaande tools. Zie hiervoor ook de achtergrondinformatie hieronder.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000, voor het ontwikkelen en uitwerken van een prototype voor de oplossing (product of dienst);
 • Een begeleidingstraject van vijf maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen;
 • Een kans op een vervolgopdracht of duurzame samenwerking bij een succesvolle pilot
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

Laat weten of je interesse hebt!
Via deze marktverkenning willen wij graag weten hoe de markt eruit ziet, welke startups hierin actief zijn en welke innovatieve oplossingsrichtingen startups voor deze challenge kunnen en willen bieden. Ben jij geïnteresseerd geraakt na het lezen van deze challenge en denk je met een innovatieve oplossing bij te kunnen dragen aan het probleem? Laat dit dan weten via het interesseformulier. Mogelijk word je uitgenodigd voor de offertefase. LET WEL, dit betreft een vrijblijvende verkenning en biedt geen garantie tot uitnodiging voor de offertefase. 

Je hebt tot donderdag 18 november 17.00 de tijd om het interesseformulier via deze link in te vullen en in te dienen.

Voor meer informatie over het proces, zie deze pdf met bijlage: SiR Intergov Challenge briefing LNV-cybercrime-boeren.pdf 

Timeline

 • Dinsdag 19 oktober – Lancering challenge
 • Vrijdag 5 november 12.00 – Deadline online vragen stellen
 • Donderdag 18 november 17:00 – Deadline insturen aanmelding.
 • Donderdag 25 november – maximaal 3 partijen worden uitgenodigd
 • Week van 6-10 december – Live Pitchronde
 • Maandag 24 januari 12:00 – Deadline indienen uitgewerkte offerte
 • Vrijdag 4 februari 2022 – Bekendmaking gunningsbesluit (winnaar)
 • Dinsdag 15 februari 2022– Start in Residence periode

Achtergrondinformatie
Onderstaande links geven kort weer hoe cybersecurity-problemen zich in de agrarische sector kunnen uiten:

De inzet van digitalisering is een belangrijk middel om een aantal maatschappelijke vraagstukken in het landbouw- en natuurdomein te helpen oplossen, zoals in de visie ‘Waardevol en Verbonden’ is beschreven. Zo geven meer en betere data, verkregen door geavanceerde sensoren op het boerenbedrijf, beter inzicht in natuurlijke en productieprocessen. Op grond waarvan van deze inzichten kan nauwkeuriger kan worden gehandeld. Automatiseringsprocessen kunnen hierdoor worden verbeterd, bijvoorbeeld door het aansturen van robots. 

Preciezer werken kan leiden tot het reduceren van het gebruik van productiemiddelen zoals mest en gewasbeschermingsmiddelen, die tot schadelijke emissies naar bodem, water en lucht leiden. Dit helpt in combinatie met nieuwe teeltsystemen om productieprocessen natuurinclusiever te maken. In de LNV-digitaliseringsvisie staat deze inzet van digitalisering voor maatschappelijke uitdagingen centraal en focust op een aantal randvoorwaarden en fundamenten die op orde moeten zijn alvorens digitalisering deze functies kunnen vervullen. 

Eén van die randvoorwaarden gaat over de risico’s van de toegenomen afhankelijkheid van kwetsbare digitale systemen die bedrijfsprocessen negatief kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld vanwege foute resultaten uit verwerking met algoritmen (AI-bias) of cyberdreigingen zoals gijzelsoftware, diefstal van hardware en data, sabotage of spionage en digitale beïnvloeding.

Ondertussen is duidelijk dat binnen het agrarisch bedrijfsleven reeds meerdere moderne vormen van automatisering van de productieomgeving plaatsvindt. Niet alleen het gebruik van geavanceerde sensoren, maar ook van plannings- en aansturingssoftware en robotisering gericht op preciezer, efficiënter en natuur-en milieuvriendelijker produceren. Belangrijk hierbij is dat deze ontwikkelingen laagdrempelig cyberveiliger voor een agrarisch ondernemer worden gemaakt. Daarbij kunnen leveranciers van dergelijke systemen een belangrijke rol spelen.

Op het gebied van cybersecurity zijn reeds een aantal tools voor handen die (MKB) ondernemers kunnen helpen bij het digitaal weerbaarder worden. Zo heeft het Digital Trust Centre een basisscan beschikbaar gesteld waarin een ondernemer aan de hand van het invullen van een aantal stellingen kan zien hoe het met zijn cybersecurity gesteld is. (https://www.digitaltrustcenter.nl/tools/doe-de-basisscan-cyberweerbaarheid)

Zo’n zelfde tool is ook beschikbaar voor een ondernemer om zijn digitale weerbaarheid op het gebied van OT (Operational Technology) en heet de Security Check Procesautomatisering. Hierbij wordt middels een vragenlijst en een zelfscan inzicht gegeven in de veiligheid van de procesautomatisering van de ondernemer. Hij krijgt uiteindelijk een praktische inventarisatie van maatregelen die nog genomen moeten worden. (https://www.digitaltrustcenter.nl/tools/doe-de-security-check-procesautomatisering)

Daarnaast is er ook nog de Risicoklasseindeling Digitale veiligheid waar aan de hand van 11 vragen wordt bepaald in welke risicoklasse je onderneming valt en welke maatregelen genomen kunnen worden om de digitale beveiliging te verbeteren. (https://tools.digitaltrustcenter.nl/check-je-risicoklasse/). 

Of en in hoeverre ook het agrarische MKB van deze tools gebruik maken is niet bekend. Maar voor deze challenge kan op deze tools worden voortgebouwd.

Deze tools kunnen dienen als inspirerend voorbeeld maar kunnen ook dienen als basis om verder te  worden ontwikkeld om beter geschikt te zijn voor bijvoorbeeld ondernemers in de agrarische sector. Hiervoor zoeken we nadrukkelijk jullie innovatieve hulp, om tot daadwerkelijke verandering in gedrag, maar bovenal, de cyberweerbaarheid te komen.

N.B. Elke agrarische sector heeft zijn eigen spelers en elke sector anders omgaat met digitalisering en cybersecurity. Een datagedreven glastuinbouwsector is op sommige vlakken verder dan een datagedreven veehouderij of fruitteelt. Elke agrarische sector heeft dan ook andere typen bedrijven; niet alleen qua bedrijfsgrootte en omzet maar ook op het gebied van ondernemerschap en mate van digitalisering.

De uitdagingen rondom cybersecurity spelen in alle economische sectoren die in toenemende mate data gebruiken in de bedrijfsvoering. Daar is dus ook veel van te leren; hoe wordt bijvoorbeeld in het niet-agrarische MKB omgegaan met cyberveiligheid en zijn daaruit lessen te trekken voor de landbouw? En hoe worden bijvoorbeeld de tools die het Digital Trust Center reeds heeft ontwikkeld al of niet gebruikt? Deze ervaringen kunnen uiteraard in deze challenge worden meegenomen.

Vragen stellen hieronder kan tot vrijdag 5 november 12.00

Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges