Gezocht: Oplossingen om meer vrouwen te laten kiezen voor tech-ondernemerschap (bèta, techniek, ICT)!

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het aandeel vrouwen dat werkt in de technieksector ligt een stuk lager dan het aandeel mannen. Dit heeft er mede mee te maken dat maar 26% van de vrouwen (58.000) die een technische, ICT- of STEM-opleiding heeft gevolgd daadwerkelijk binnen die werkgebieden aan het werk is gegaan. Ter vergelijking: bij de mannen is dit 57% (775.000).

Veruit het grootste deel van de vrouwen gaat dus iets totaal anders doen na hun opleiding. Zeker op het vlak van innovatie en ondernemerschap lopen vrouwen ‘achter’. Maar 17% van de startups heeft een vrouwelijke (mede-)oprichter. Dat willen we veranderen!

Het lage aandeel vrouwelijke technische ondernemers is zonde, omdat:

 1. Er al een groot tekort is aan technisch opgeleid personeel; een toename van het aandeel vrouwen levert ook een grotere bijdrage aan de vermindering van het tekort.
 2. Technische talenten van meisje en vrouwen hierdoor niet optimaal worden benut.
 3. En er hierdoor sprake is van weinig diversiteit in de sector techniek (incl. technologiegedreven sectoren), terwijl onderzoek juist uitwijst dat gemengde teams beter presteren.
 4. Ook economisch potentieel onbenut blijft, als niet wordt geïnvesteerd in (het wegnemen van belemmeringen voor) vrouwen.

Er zijn meerdere oorzaken voor het lage aandeel van vrouwen in de technieksector en als ondernemer:

 • Vrouwen hebben bijvoorbeeld vaak minder vertrouwen in hun eigen technische vaardigheden.
 • Door de achterblijvende instroom van meisjes in technische opleidingen stromen ook minder meisjes door op de arbeidsmarkt naar de sector techniek
 • Het ontbreekt vrouwen aan goede rolmodellen.
 • Vrouwen hebben een beperkt of verkeerd beeld van technische beroep(smogelijkhed)en.
 • De link tussen bèta-, techniek- en ict-beroepen en de maatschappelijke waarde hiervan, wat vooral vrouwen aanspreekt, is niet duidelijk genoeg.
 • Meer dan mannen worstelen vrouwen met de combinatie van (de zorg voor) een gezin en het ondernemerschap.
 • Slechts 1,6% van het beschikbare kapitaal wordt geïnvesteerd in startups die worden geleid door een vrouw.
 • De invloed van vooroordelen en genderstereotypering.
 • Het ontbreken van de juiste netwerken/onvoldoende netwerkmogelijkheden.
 • Vrouwelijke startups en scale-ups zijn vooral te vinden in de sectoren mode, gezondheid, levensmiddelen, wonen, marketing en onderwijs en minder in techniek/technologie.

 Het is dus hard nodig om deze oorzaken aan te pakken en zo meer vrouwen met een technische opleiding te stimuleren om als ondernemer te beginnen!

 Alhoewel er al vele initiatieven zijn die dit nastreven is er nog meer nodig. Vooral schaalbare oplossingen - die nodig zijn om op grote, landelijke schaal impact te maken - ontbreken nog.

 Hebben jullie hiervoor wel dé oplossing? Dan ontvangen we graag jullie pitch!

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar innovatieve oplossingen (producten of diensten) om vrouwen met een technische, ICT-, of STEM-opleiding enthousiast te maken voor het beginnen van een startup binnen de techniek- of technologiesector. 

De doelgroep zijn (bijna) afgestudeerden van het mbo, hbo en wo. De oplossing mag zich   richten op een specifieke groep hierbinnen qua opleidingsniveau, leeftijd en/of levensfase.

Samengevat willen we dat de oplossing bijdraagt aan:

 • Het vergroten van het aandeel (tech-)startups met vrouwelijke oprichters;
 • De optimale benutting van de technische talenten van meisjes en vrouwen;
 • Het verhogen van de diversiteit op de technische arbeidsmarkt.

 Onderdelen die van belang zijn in de oplossing:

 • De schaalbaarheid - liefst landelijk op grote schaal in te zetten (met redelijke kosten) en/of uitbreiding naar andere doelgroepen;
 • De oplossing moet structureel / langdurig inzetbaar zijn, of minimaal langdurig resultaat opleveren;
 • De oplossing moet geschikt zijn voor effect-monitoring (t.b.v. effectmetingen)
 • Waar mogelijk moet de oplossing bestaande lokale, regionale initiatieven verbinden en/of faciliteren;
 • Waar mogelijk moet de oplossing samenwerking en kennisdeling tussen goede bestaande initiatieven stimuleren.

Het is een pre als bij de oplossingen gebruik is gemaakt van het Bèta&TechMentality-model en het Ondernemende Minds-model en hierbij de tien inzichten in gender en STEM zijn meegenomen.

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Een ‘standaard’ voorlichtings-/mediacampagne
 • Een extra ‘losse’ activiteit die verbonden is aan een specifieke partij, waardoor het niet geschikt is en/of gebruikt kan worden door andere stakeholders van bijvoorbeeld Techniekpact. Het is de bedoeling dat het past bij een integrale, samenhangende aanpak van bestaande activiteiten om het aandeel meisjes en vrouwen in de sector Techniek te vergroten.
 • Een oplossing die niet schaalbaar is.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 25.000, voor het ontwikkelen en uitwerken van de oplossing (product of dienst).
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid en mogelijkheid om samen te werken met zowel landelijke als regionale overheden (Ministerie EZK, RVO, Provincies, ROMs).
 • Een kans op een vervolgopdracht van maximaal € 50.000, bij een succesvolle pilot.

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op vrijdag 12 februari, 13:00-14:00. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

 

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een offerte. Gebruik bij je beschrijving in totaal maximaal 6 pagina’s A4 (3 bladzijden dubbelzijdig) exclusief voorblad en inhoudsopgave voor alle drie de subgunningscriteria tezamen, nummer de pagina’s. Let op: Lever je meer pagina’s in? Enkel de eerste 6 pagina’s zullen beoordeeld worden. De overige pagina’s zullen niet gelezen en beoordeeld worden.
 
De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed. Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerte aanvraag (EZK_Vrouwentechniek_Offerteaanvraag.pdf). 

Met indiening van je inschrijving ga je akkoord met de toepassing op de opdracht van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) uitgezonderd artikel 24 (ARVODI-2018.pdf).

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de offerte aanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Woensdag 20 januari - Lancering challenge
 • Vrijdag 12 februari, 13:00-14:00 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen via website
 • Dinsdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Donderdag 25 maart, 12:00 – Uiterste datum en tijdstip voor het uploaden van het YouTube pitch
 • Dinsdag 30 maart – Gesprek nav Youtube pitch
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Uiterste datum en tijdstip voor verzenden definitieve inschrijving
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
Met het stimuleren van het aantal meisjes en vrouwen met een technische opleiding dat kiest voor een startup komen het ondernemerschapsbeleid (inclusief human capital- en startupbeleid) van EZK en het emancipatiebeleid van OCW bij elkaar. 

Er gebeurt al veel op het gebied van stimuleren van vrouwen in techniek en vrouwelijk ondernemerschap. Een aantal van de partijen die hieraan werkt is ook betrokken bij deze challenge. Dat zijn:

 • VHTO het expertisebureau dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. En een van de stakeholders in Techniekpact, net als OCW,EZK en PTvT. 
 • Platform Talent voor Technologie (PTvT), dat zich inzet om alle jongeren in het onderwijs hun talenten voor technologie en ICT te laten ontdekken, zodat zij kiezen voor een technisch(e) opleiding en beroep. En verantwoordelijk voor de uitvoering van Techniekpact.
 • TeachLeap, dat als doelstelling heeft om van Nederland het beste ecosysteem voor startups van Europa te maken. Vanwege het belang van startups en scale-ups voor de Nederlandse economie investeert de overheid via TechLeap om hun groei te stimuleren.

Een aantal concrete activiteiten die al gebeuren op het vlak van deze challenge :

 • VHTO organiseert meetups met meisjes (onder andere i.s.m. Start up Amsterdam en RISE)  uit het voortgezet onderwijs en vrouwelijke ondernemers om meisjes al op jonge leeftijd te interesseren voor het ondernemerschap
 • (online) bijeenkomsten door VHTO  (in samenwerking met Amsterdam Centre for Entrepreneurship (ACE)  voor vrouwelijke studenten en vrouwelijke ondernemers. Gezien corona vinden de bijeenkomsten of in kleine setting of online plaats
 • FundRight, netwerk van Nederlandse risicokapitalisten om diversiteit in het startup-ecosysteem te stimuleren
 • FEM-START, een programma dat zich richt op de koppeling van vrouwelijke startups aan investeerders
 • Verder zie diverse activiteiten van Katapult en Het Landelijk Bureau Jet-Net & TechNet

 Een aantal relevante onderzoeken en rapportages:

Vragen stellen was mogelijk tot maandag 15 februari 12.00.

De nota van inlichtingen met vragen en antwoorden uit de informatie meetup is gepubliceerd. Bekijk die hier.

Nota van inlichtingen gepubliceerd

22 februari 2021

Download hier de nota van inlichtingen. Hierin zijn zowel de vragen die gesteld zijn tijdens de Digitale Meet-up van 12 februari 2021 als de vragen op de Discussion’ pagina op het platform www.startupinresidence.com/intergov. meegenomen. De verstrekte antwoorden tijdens de Meet-up zijn indien nodig aangevuld met de juiste informatie. Nota van Inlichtingen challenge Vrouwen & techniek 202012097 def.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges