Gezocht: Ontwikkel een tool waarbij het beantwoorden van Kamervragen verbeterd en versneld wordt

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 02 maart 2021
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): max €15.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

max €15.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Het ontwikkelen van een tool waarbij bijvoorbeeld door middel van Natural Language Processing/machine learning en/of het slim inzetten van zoekmachines het beantwoorden van Kamervragen verbeterd, versneld en minder tijdrovend gemaakt kan worden. 

Er is verschrikkelijk veel parlementaire informatie beschikbaar in zowel Kamerbrieven als Kamervragen. De reeds bestaande zoekmachines helpen, maar het doorzoeken hiervan neemt nog steeds veel tijd in beslag: er zijn heel veel (niet secuur genoeg gefilterde) resultaten, bestanden moeten integraal gedownload en vervolgens handmatig doorzocht worden. Door middel van digitale ondersteuning moet het mogelijk zijn deze informatie beter te ontsluiten, te structureren en zodanig aan te leveren dat beleidsmedewerkers hier hun voordeel mee kunnen doen. Dit project is gericht op de digitale ondersteuning bij beantwoording van Kamervragen. 

Op het onderwerp Groningen wordt gemiddeld één Kamerbrief per week verzonden. Daarnaast beantwoordt de minister gemiddeld één set Kamervragen per week die door de projectdirectie Groningen wordt voorbereid. Met enige regelmaat staan hier vragen tussen die al eerder zijn gesteld en beantwoord.

 • Het zoeken van de informatie om de Kamervragen te beantwoorden kost momenteel (veel) tijd van dossierhouders. Ondersteuning op dit vlak kan medewerkers ontlasten.
 • Door digitale ondersteuning kan mogelijk winst gehaald worden op doorlooptijd.
 • Als medewerkers informatie, die eerder aan de Kamer gegeven is op een onderwerp, makkelijk kunnen terugzoeken, vergroot deze tool de consistentie in beantwoording van Kamervragen.

De toepassing kan, wanneer succesvol, ook bij andere dossiers met veel parlementaire aandacht gebruikt worden.  

De voorkeur gaat uit naar een webtool.

Waar zijn we naar op zoek?
Het doel van de oplossing is dat het verbeteren, versnellen en efficiënter beantwoorden van Kamervragen (en bijvoorbeeld begrotingsvragen), wanneer het antwoord op de vraag al een keer is gegeven. 

Daarnaast is het doel de kwaliteit van de antwoorden van de projectdirectie te verhogen, omdat de beantwoording naar verwachting consistenter zal zijn. 

Idealiter zou de tool reeds beantwoorde Kamervragen, begrotingsvragen en Kamerbrieven ‘scannen’ en hieruit een nieuwe set Kamervragen beantwoorden met behulp van reeds met de Kamer gedeelde informatie. De tool geeft dan dus de antwoorden weer van vragen die eerder al gesteld en beantwoord zijn, d.w.z. ook vragen met dezelfde strekking maar een iets andere formulering. 

 We zien hierin een trapsgewijze opdracht:

 1. Proof of concept van bijvoorbeeld een zoekmachine-achtige tool die met behulp van een Natural Language Processing algoritme eerder beantwoorde Kamervragen scant, op zoek naar semantische gelijkenissen. 
 2. Een door EZK in de praktijk te gebruiken (demo-)versie, waarbij de tool ook mogelijke antwoorden uit eerdere Kamerbrieven weet te suggereren. 
 • De voorkeur gaat uit naar een zo volwassen en toepasbaar mogelijke ICT-oplossing die (automatisch) kan koppelen met sites zoals www.officielebekendmakingen.nl, www.tweedekamer.nl en https://www.rijksoverheid.nl/.
 • Wellicht is het nodig nieuwe zoek-algoritmes oid te ontwikkelen.
 • De volwassenheid van de pitchende partij is vooral relevant m.b.t. hoe volwassen de partij is op het gebied van Natural Language Processing en/of zoekmachines.
 • Aanvullend zou het helpen als het zoekprogramma laat zien wat de bron van de informatie is, hoe vaak de zoekterm(en) voor komen en wanneer de informatie is gepubliceerd.
 • Andere oplossingen met of zonder IT staan we ook voor open. 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Een tool waarbij de gebruiker IT-expertise nodig heeft. De tool moet makkelijk te gebruiken zijn voor niet-IT’ers.
 • Een tool die niet ‘leert’, waardoor je telkens nieuwe informatie moet invoeren.

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal € 15.000 (excl. btw) om een prototype te realiseren
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen.
 • Daarnaast is er een vervolgopdracht te winnen als het prototype naar behoren functioneert tot een volledig functionele en (visueel) aantrekkelijke webtool. 

Mocht het eindproduct een succes zijn, is de projectdirectie Groningen bereid de startup te introduceren bij andere directies of ministeries die er baat bij zouden kunnen hebben. De potentiële afzetmarkt voor dit product is groot: overal waar met politiek gevoelige dossiers wordt gewerkt en dus veel Kamervragen worden gesteld kan deze tool van nut zijn. Dit kan gaan om andere afdelingen binnen EZK, andere ministeries maar ook voor bijvoorbeeld provincies en gemeenten kan (evt. een iets aangepaste versie van) het product interessant zijn.

Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op 8 februari om 14:15-15:15. Aanmelden kan via onderstaande button tot en met zondag 7 februari om 23:59. Deelname was niet verplicht. Lees de vragen en antwoorden hier terug.

Inschrijven, beoordeling & voorwaarden
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een offerte. Gebruik bij je beschrijving in totaal maximaal 6 pagina’s A4 (3 bladzijden dubbelzijdig) exclusief voorblad en inhoudsopgave voor alle drie de subgunningscriteria tezamen, nummer de pagina’s. Let op: Lever je meer pagina’s in? Enkel de eerste 6 pagina’s zullen beoordeeld worden. De overige pagina’s zullen niet gelezen en beoordeeld worden.
 
De offerte mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand worden geüpload (max. 30MB). Pitches in English are allowed. Waar deze offerte verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerte aanvraag (EZK_Hulptoolkamervragen_Offerteaanvraag.pdf). 

Met indiening van je inschrijving ga je akkoord met de toepassing op de opdracht van de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2018 (ARVODI 2018) uitgezonderd artikel 24 (ARVODI-2018.pdf  en Bijlage B AARBIT-2018.pdf).

Over het SIR Intergov programma
De geselecteerde startups volgen een op maat gemaakt begeleidingstraject van vijf maanden dat bestaat uit drie onderdelen:

 • Challenge support - Een gekwalificeerde mentor ondersteunt de startup en opdrachtgever tijdens het opzetten van een pilotproject. In ‘deep dive’-sessies leren de startup, mentor en opdrachtgever elkaar kennen. Afspraken en milestones worden bijgehouden en ondertekend door alle partijen.
 • Startup support - We bieden een (optioneel) trainingsprogramma die ondernemingen helpt om zich verder te ontwikkelen. Dit is inclusief de lean startup methode, customer journeys, financiën, juridische structuren, bestuur en een groeistrategie. De trainingen worden verzorgd door professionele trainers, coaches en ondernemers.
 • Overige ondersteuning - Vanuit de overheid worden er diverse optionele trainingen en workshops georganiseerd, zoals ‘hoe werkt de overheid’, ‘data en ethiek’ en ‘financieringsmogelijkheden binnen de overheid’. Het Startup in Residence team heeft een faciliterende rol en zorgt ervoor dat alles soepel verloopt. 

Timeline
Een volledige timeline staat in de offerte aanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:

 • Woensdag 20 januari - Lancering challenge
 • Maandag 8 februari, 14:15-15:15 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 7 februari 23:59
 • Maandag 15 februari, 12:00 - Deadline vragen stellen via website
 • Dinsdag 2 maart, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 19 maart - Eerste selectiebesluit
 • Donderdag 25 maart, 12:00 – Uiterste datum en tijdstip voor het uploaden van de YouTube pitch
 • Maandag 29 maart – Gesprek nav Youtube pitch
 • Uiterlijk 9 april,  12:00 - Uiterste datum en tijdstip voor verzenden definitieve inschrijving
 • Vrijdag 23 april  - Gunningsbesluit

Achtergrondinformatie
Het huidige proces van de beantwoording van Kamervragen gaat als volgt:

De Kamervragen komen binnen bij de parlementair coördinator, die verantwoordelijk is voor het proces van beantwoording. De parlementair coördinator bekijkt de vragen, schat welke dossierhouder(s) de vragen het beste kan/kunnen beantwoorden en zet de vragen uit bij hen. De dossierhouder(s) bedenken antwoorden, stemmen deze informatie af met verschillende stakeholders en partijen. De huidige dossierhouders weten niet altijd uit hun hoofd of een vraag al eens is beantwoord, en/of waar de desbetreffende vraag precies te vinden is. Daardoor moet vaak opnieuw hetzelfde werk gedaan worden. Na de beantwoording door de dossierhouder moet de beantwoording ‘de lijn in’, d.w.z. dat iedereen in de hiërarchie ernaar kijkt en accordeert. 

Een voorbeeld van de beantwoording van Kamervragen over Groningen is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2020/11/03/beantwoording-kamervragen-over-over-de-causaliteit-van-schade-en-gaswinning 

Vragen stellen is mogelijk tot maandag 15 februari 12.00

De nota van inlichtingen met vragen en antwoorden uit de informatie meetup is gepubliceerd. Bekijk die hier.

Bert Janssen 21-01-2021reageer
Interessante challenge. Helaas is de pdf waarnaar verwezen wordt (nog) niet beschikbaar: https://starthubs.co/file/EZK_Hulptoolkamervragen_Offerteaanvraag.pdf

Ministerie van EZK 21-01-2021reageer
Hi Bert, Dank voor je bericht. Dit probleem is inmiddels verholpen

anoniem 04-02-2021reageer
Voor wie is deze challenge bedoelt? Alleen voor startups of is het ook mogelijk in te schrijven vanuit een bedrijf met 300-400 medewerkers?

Ministerie van EZK 09-02-2021reageer
Wij zijn op zoek naar een onderneming met het creatieve vermogen om innovatieve, praktische en/of ongebruikelijke oplossingen te bedenken. De doelgroep waar wij ons programma op richten is startups en innovatief MKB. Na gunning van de opdracht volgt de ‘In Residence’ fase. In deze fase is er een begeleidingstraject dat startups helpt om te groeien en ontwikkelen. Dit onderdeel van het programma is verplicht, en wellicht minder aantrekkelijk voor grote(re) reeds bestaande bedrijven. Als grote(re) reeds bestaande bedrijven zich inschrijven moeten zij zich wel realiseren dat dit trainingsprogramma onderdeel is van de opdracht is. De verplichte onderdelen in het begeleidingstraject zijn een kick-off met alle deelnemers, een deep dive met de challenge houder en een mentor, 2-3 check-ins met je mentor en challenge houder, 3-4 inhoudelijke workshops en de demo day aan het einde van het programma. Verwachte tijdsbeslag is 30 uren. Het is aan de inschrijver om te bepalen of hij dit passend vindt bij zijn bedrijf.

anoniem 09-02-2021reageer
Blz. 3 offerteaanvraag: “Het intellectueel eigendom van jouw oplossing blijft bij jou. Je mag het na eventuele invoering bij ons, (inter)nationaal, exploiteren. Wij hebben als overheid echter wél het recht om de oplossing bij de rijksoverheid toe te passen en zelf aanpassingen door te voeren aan jouw oplossing, zonder aan jou een vergoeding voor intellectueel eigendom te hoeven betalen.” Hieruit kan geconcludeerd worden dat de code van de oplossing overgedragen moet worden. Dit roept de volgende vragen op: 1) Is inderdaad de verwachting dat de software overgedragen wordt aan de Rijksoverheid? 2) Een dergelijke overdacht betekent de facto een volledige overdracht van het betreffende IP van de onderneming. Dat is nogal wat, zeker voor startups die juist beginnen aan de ontwikkeling van hun IP. Kunt u vanuit dat perspectief aangeven met welk doel u deze voorwaarde in de offerte hebt opgenomen? En hoe zwaarwegend dit voor u is?

Ministerie van EZK 11-02-2021reageer
De code van de oplossing hoeft niet overgedragen te worden. Het intellectueel eigendom is het idee waarmee de startup komt, en waar de opdrachtgever samen met de startup aan gaat schaven (beter maken). Dat idee mag Opdrachtgever gebruiken en aanpassen zonder kosten. De software is een ondersteunende tool. Een tool om het idee te realiseren en uit te voeren. Deze zal ‘gewoon’ betaald moeten worden. Deze tool blijft eigenaar van de Startup. Uiteraard dient het idee en het gebruik van deze tool wel binnen de maximale kosten te blijven van het bedrag wat is gesteld op €15.000,- exclusief btw voor de ‘In Residence’ fase en € 35.000,- exclusief btw voor de vervolgfase.

anoniem 11-02-2021reageer
Dank, duidelijk.

Jonathan Keijers 09-02-2021reageer
Ik ben anders-bedraad en daardoor creatief waardoor ik het creatieve proces kan helpen of zelf met ideeën kom. Ik heb veel ervaring met aanbestedingen/FRI/inschrijvingen, heb zowel een alfa als beta achtergrond en brede interesses. Ik heb iets met taal en hoewel ik niet gestructureerd ben, kan ik wel heel goed structuur aanbrengen. Het lijkt mij heel leuk om een enthousiast, innovatief bedrijf met altruïstische doelstellingen te helpen. Wie kan ik helpen bij deze (of een andere) challenge?

anoniem 11-02-2021reageer
De 'in residence' periode bestaat uit een aantal verplichte sessies. Hoeveel tijd moet er voor deze verplichte sessies gedurende deze vijf maanden worden vrijgehouden? Gaat dit om twee dagen per week? Een uur per maand? Een globale schatting voldoet.

Ministerie van EZK 12-02-2021reageer
De verplichte onderdelen in het begeleidingstraject zijn een kick-off met alle deelnemers, een deep dive met de challenge houder en een mentor, 2-3 check-ins met je mentor en challenge houder, 3-4 inhoudelijke workshops en de demo day aan het einde van het programma. De verwachting is dat het programma in de eerste twee maanden wat intensiever is en daarna wat rustiger wordt. Het verwachte tijdsbeslag is 30 uren.

anoniem 11-02-2021reageer
We willen bij de inschrijving een werkende demo aanleveren, toegankelijk via een linkje. Hoe verhoudt zich dit tot het vereiste format van de zes A4-tjes? Wordt zo'n link wel beoordeeld?

Ministerie van EZK 12-02-2021reageer
Alleen de tekst in de zes A-4tjes wordt beoordeeld. Linken naar andere documenten worden niet beoordeeld.

anoniem 15-02-2021reageer
Is het toegestaan om op meerdere challenges in te schrijven binnen het SIR Intergov programma? Concreet zouden wij ons naast deze challenge ook in willen schrijven voor de challenge 'voorkom discriminatie met algoritmes' en zijn benieuwd of dit is toegestaan.

Ministerie van EZK 16-02-2021reageer
Het is toegestaan om op meerdere challenges in te schrijven binnen het SIR Intergov programma.

Nota van inlichtingen gepubliceerd

22 februari 2021

Download hier de Nota van Inlichtingen waarbij de gestelde vragen van geïnteresseerden voor de challenge ‘Hulp-tool voor beantwoorden Kamervragen' beantwoord worden. Deze vragen zijn gesteld tijdens de informatiebijeenkomst van 8 februari 2021. 1e Nota van Inlichtingen challenge Hulp-tool voor beantwoorden Kamervragen 202012092.pdf
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges