Hoe garanderen we de betrouwbaarheid van antwoorden door bedrijven in de Gas en Mijnbouw-sector?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 28 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Elk jaar stellen honderden omwonenden, werknemers uit de sector, en andere geïnteresseerden (soms erg) gedetailleerde vragen aan het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). In principe kunnen de bedrijven waar het over gaat, zoals de NAM, Nedmag of Vermilion, de vragen vaak gemakkelijk zelf beantwoorden. Maar in plaats van de vraag aan de bedrijven zelf te stellen, stelt men de vraag aan SodM, omdat men daar meer vertrouwen in heeft.

SodM wil juist dat de vragenstellers vragen aan de bedrijven stellen en het antwoord van het bedrijf vertrouwen. En dat die bedrijven de beantwoording meer serieus gaan nemen. Wij denken dat je dit kunt bereiken door over de schouder mee te kijken, of op een andere manier. De vorm doet er niet toe: dat is juist de uitdaging.

Wij zoeken naar oplossingen waarbij vragenstellers vragen aan de bedrijven stellen en wij als SodM de betrouwbaarheid van de antwoorden kunnen  garanderen, zonder dat wij de volledige beantwoording voor onze rekening nemen.

Hebben jullie daarvoor een oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!


Over het SodM
SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. We zien toe op de veiligheid van de mens en milieubescherming bij energiewinning en het gebruik van de diepe ondergrond, inclusief, het gasnetwerk en windenergie op zee. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het toezicht.
 

Waar zijn we naar op zoek?
Wij zijn op zoek naar een oplossing die ons helpt om de vragen die er bij omwonenden, werknemers uit de sector, en andere geïnteresseerden leven over bedrijven die vallen onder ons toezicht vallen, zoveel mogelijk op de plek terecht te laten komen waar ze het snelst en het best beantwoord kunnen worden. Hierbij is het wel noodzakelijk dat wij als SodM tegelijkertijd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de antwoorden zo nodig kunnen controleren, maar zeker kunnen garanderen. 

Het gaat om honderden vragen per jaar die nu bij de SodM binnenkomen. Erg tijdsintensieve oplossingen zijn dus niet geschikt. Het liefst automatiseren en digitaliseren wij zoveel mogelijk. 

De vragen moeten rechtstreeks kunnen binnenkomen bij de bedrijven waar de vragen betrekking hebben, of via ons (zoveel mogelijk) automatisch worden doorgeleid.

Vragen spelen vaak rondom een installatie, gemeente of gebied. Het zou daarom erg handig zijn om geïnteresseerden op de hoogte te kunnen houden van huidige en toekomstige ontwikkelingen, op die manier kunnen vragen vooraf al worden afgevangen.

Houd er rekening mee dat de doelgroep die vragen stelt net zo breed is als de inwoners van ons land. De oplossing moet daarom ook voor niet technisch onderlegde mensen goed bruikbaar zijn. 

Zelf hebben wij een mogelijke oplossing in gedachten, maar ook andere invalshoeken die onze uitdaging oplossen zijn meer dan welkom!

Wat wij zelf nu in gedachten hebben is een platform voor begeleide drieweg-communicatie. Zo kan het bedrijf niet liegen, wij kijken immers mee, hoeven wij niet altijd te antwoorden (want er ontstaat een zeker vertrouwen in het antwoord van het bedrijf) en kan de burger z’n vraag op één plek kwijt. En als het bedrijf niet antwoordt, doen wij dat en daar spreken we dan het bedrijf weer op aan. Drieweg-communicatie met als doel het gesprek tussen bedrijf en buurt weer te normaliseren. Zie SodM dan als de mediator die ‘twee boze buren helpt elkaar weer serieus te nemen’.
 

 

Waar zijn we niet naar op zoek?
Geen app-groepen met eindeloos heen-en-weer communicatie tussen betrokkenen, zoals de klasse-app of die rond het jeugdsportteam. Maar wel net zo laagdrempelig contact met de bedrijven.

 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst. Die vond plaats op woensdag 1 juli om 16.00. Je kan hier de vragen en antwoorden teruglezen.


Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page tot uiterlijk 8 juli 2020. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een pitch. Deze mag niet langer zijn dan 6 pagina’s A4.
Waar de pitch verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele offerteaanvraag (pdf download). Lees deze goed door!
Stuur ook een ingevuld Europees Uniform Aanbestedingsdocument in (docx download). Sla deze op als pdf.
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene Rijksvoorwaarden voor inkopen van diensten en opdrachten: ARVODI-2018 (pdf download).

De pitch mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.Timeline

Een volledige timeline staat in de offerteaanvraag. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Woensdag 17 juni - Lancering challenge
 • Woensdag 1 juli 16.00 - Informatie meetup - lees hier de vragen en antwoorden terug
 • Woensdag 8 juli - Deadline vragen stellen
 • Dinsdag 28 juli, 17:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Maandag 10 augustus - Eerste selectiebesluit
 • 31 augustus - 4 september - Pitchronde
 • Maandag 5 oktober - Gunningsbesluit
 • 2 november - Start Startup in Residence programma
 

 

Achtergrondinformatie

Wat is SodM?
SodM is de onafhankelijk toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Onze missie luidt: “SodM maat zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst.” Randvoorwaarden bij de uitvoering van ons werk zijn transparantie, zorgvuldigheid, verbondenheid en rolzuiverheid. SodM houdt niet alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee in het toezicht. De taken van SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet.

Wat doet SodM?
SodM houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving. Indien nodig kan SodM de naleving afdwingen. Daarnaast heeft SodM de taak om de Minister van Economische Zaken en Klimaat gevraagd en ongevraagd te adviseren over mijnbouwactiviteiten. SodM heeft daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de verschillende sectoren.

Meer informatie kan je lezen op onze website: www.sodm.nl
 

Vragen kan je stellen tot en met 8 juli 2020. Wacht niet tot het laatste moment!

De vragen en antwoorden uit de informatie meetup kan je teruglezen in dit bestand.

anoniem 07-07-2020reageer
WAT • Hoeveel vragen worden er jaarlijks aan SodM gesteld? • Hoe heeft het aantal vragen zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld (toename/afname)? Wat zijn de aantallen per jaar? • Waarom nemen jullie een toename waar van het aantal vragen? • Welke vragen worden er nu gesteld? Welke voorbeelden kunnen jullie geven? • Wat voor type vragen, waar moeten we dan aan denken? Welke clustering van vragen kun je geven? • Over welke data beschikt SodM om de vragen te beantwoorden (kwalitatief en kwantitatief)? • Welke data is het belangrijkste? WIE en HOE • Wie stellen deze vragen? Aan wie moeten we dan denken? • Wanneer komen mensen/burgers met vragen bij SodM? • Welke bronnen hebben mensen/burgers dan al geraadpleegd? • Wat doen operators nu richting burgers? • Welke informatie delen operators nu met burgers? Op welk moment? En is dat in de regel proactief of reactief? • Welke verschillen neem je waar tussen de verschillende operators? Welke voorbeelden zijn sprekend? • Welke rol spelen gemeenten in dit vraagstuk (o.a. in het informeren van burgers)? • Welke andere partijen (dan burgers, gemeenten, operators en SodM) hebben volgens jullie nog een rol in dit vraagstuk? Over Sodm • Welke eisen worden nu in de vergunningverlening aan operators gesteld (o.a. aan het verstrekken van informatie aan burgers) (social license to operate) • Wat heft SodM eerder al gedaan m.b.t. dit vraagstuk? • Hoe is het beantwoorden van vragen binnen SodM nu georganiseerd> • Welke rol zie SodM voor zichzelf in het herstellen van vertrouwen weggelegd? • Wanneer zijn jullie tevreden? Welke resultaten/effecten willen jullie zien en op welke termijn? T.a.v. de challenge • Moet het een technische oplossing zijn of mag het ook iets anders zijn? • Wat als uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat de voorgestelde oplossing niet de juiste oplossing is? In hoeverre mag/kan er dan nog een andere oplossing bedacht worden? • Wat is belangrijker, het herstel van vertrouwen of dat de mate waarin het antwoord ‘betrouwbaar’ is? • Mogen twee of meerdere start-ups zich samen inschrijven voor deze challenge? • Mag er gebruik gemaakt worden van andere partijen uit ons netwerk (bijvoorbeeld voor het concreet programmeren van een instrument)?

Ministerie van EZK 13-07-2020reageer
• Hoeveel vragen worden er jaarlijks aan SodM gesteld? Ongeveer 300 per jaar. • Hoe heeft het aantal vragen zich in de afgelopen drie jaar ontwikkeld (toename/afname)? Wat zijn de aantallen per jaar? Toename (verdubbeld in de afgelopen jaren). • Waarom nemen jullie een toename waar van het aantal vragen? Burgers zijn mondiger, lokale omroepen besteden veel aandacht aan mijnbouw. Meer lokale procedures doordat de afgelopen jaren een hausse aan vergunningstrajecten is doorlopen. • Welke vragen worden er nu gesteld? Welke voorbeelden kunnen jullie geven? Vragen over mijnbouwactiviteiten, of het voldoet aan de vergunningen. Zorgen over effecten op woningen/milieu. • Wat voor type vragen, waar moeten we dan aan denken? Welke clustering van vragen kun je geven? Zie hierboven. • Over welke data beschikt SodM om de vragen te beantwoorden (kwalitatief en kwantitatief)? Inspectiegegevens, rapporten, onderzoeken, eerdere burgervragen. Contact met operator. • Welke data is het belangrijkste? Zie hierboven. • Wie stellen deze vragen? Aan wie moeten we dan denken? Individuele burgers en actiegroepen. Gemeenteraadsleden. • Wanneer komen mensen/burgers met vragen bij SodM? Vaak pas als ze iets merken in hun directe omgeving. • Welke bronnen hebben mensen/burgers dan al geraadpleegd? Google, Twitter, Sodm.nl • Wat doen operators nu richting burgers? Informatie-avonden, huis-aan-huis brieven. • Welke informatie delen operators nu met burgers? Op welk moment? En is dat in de regel proactief of reactief? Soms pro-actief, soms reactief. Vaak op moment dat activiteiten aanvangen. • Welke verschillen neem je waar tussen de verschillende operators? Welke voorbeelden zijn sprekend? Grotere bedrijven iets professioneler, kleinere minder. Maar meestal weinig overzicht/structuur/transparantie. • Welke rol spelen gemeenten in dit vraagstuk (o.a. in het informeren van burgers)? Geen grote rol. Gemeenten hebben geen actieve rol in mijnbouw – en willen daar ook niet op aangekeken worden. Dat ligt soms anders met geothermie, als het de wens van de gemeente is om op een bepaalde plaats aardwarmte te benutten. • Welke andere partijen (dan burgers, gemeenten, operators en SodM) hebben volgens jullie nog een rol in dit vraagstuk? Actiegroepen. • Welke eisen worden nu in de vergunningverlening aan operators gesteld (o.a. aan het verstrekken van informatie aan burgers) (social license to operate) Geen harde eisen, alleen aanbevelingen. • Wat heeft SodM eerder al gedaan m.b.t. dit vraagstuk? Operators vragen om burgervragen serieus mee te nemen bij hun activiteiten. Interactie met de omgeving bespreken in jaargesprekken met operator. Zelf deelnemen aan info-avonden of op gesprek gaan. • Hoe is het beantwoorden van vragen binnen SodM nu georganiseerd? Vragen worden verdeeld naar afdeling/inspecteur voor beantwoording. • Welke rol ziet SodM voor zichzelf in het herstellen van vertrouwen weggelegd? Transparantie. • Wanneer zijn jullie tevreden? Welke resultaten/effecten willen jullie zien en op welke termijn? T.a.v. de challenge Dit is lastig meetbaar te maken, maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het aantal vragen dat direct naar operators gaat toeneemt. Niet zozeer dat het aantal vragen bij SodM moet afnemen, want er blijven een hoop onderwerpen waar SodM de aangewezen partij voor blijft. 1. Moet het een technische oplossing zijn of mag het ook iets anders zijn? Het mag zeker ook iets anders zijn. 2. Wat als uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat de voorgestelde oplossing niet de juiste oplossing is? In hoeverre mag/kan er dan nog een andere oplossing bedacht worden? Het is wat kort dag voor een kronkelig pad, maar als iets niet werkt gaan we er natuurlijk niet aan vasthouden. • Wat is belangrijker, het herstel van vertrouwen of dat de mate waarin het antwoord ‘betrouwbaar’ is? Het gaat om dat eerste.

anoniem 07-07-2020reageer
Hoe verhouden filmpjes, presenties etc. zich tot de eis van max. 6 pagina's, incl. 1 bijlage per subgunningscriterium?

Ministerie van EZK 13-07-2020reageer
Gesteld is dat max. 6 pagina’s beschreven mogen worden en dat per gunningcriteria 1 bijlage van 1 pagina (enkelzijdig beschreven) toegevoegd mag worden (daarmee is het totaal 9 pagina’s). De presentatie moet over deze pagina’s gaan en de drie gunningcriteria (Impact, Haalbaar en Betaalbaar). De presentatie zal als een verdiepingsslag moeten fungeren, zodat we een helder beeld ontvangen van de oplossing, zodat we de oplossing gerichter kunnen bevragen.

anoniem 07-07-2020reageer
Op welke termijn willen jullie herstel van vertrouwen zien? Op welke termijn willen jullie verandering in gedrag van mijnbouwbedrijven zien?

Ministerie van EZK 13-07-2020reageer
Liefst natuurlijk zo snel mogelijk! Maar we begrijpen best dat dit een langzaam proces is. Vertrouwen komt immers te voet. Op het gedrag van operators is niet in algemene zin veel aan te merken: het gaat er vooral om dat individuele vragen serieus worden opgepakt. Soms lukt dat prima, soms gaat het mis. Herstel van vertrouwen is van meer factoren afhankelijk dan alleen het beantwoorden van vragen. Zaak is om tijdens het project definitie van ‘verandering’ en ‘resultaat’ vast te stellen. Het zal een langere termijn investering zijn, afhankelijk van je scope, maar zeker een jaar.

anoniem 07-07-2020reageer
U geeft in de brief aan dat het gaat om honderden vragen per jaar die nu bij de SodM binnenkomen. Erg tijdsintensieve oplossingen zijn dus niet geschikt. Tijdintensief voor wie?

Ministerie van EZK 13-07-2020reageer
SodM, maar natuurlijk ook de operators, anders is er bij hen geen belang om mee te doen. Oftewel, de oplossing moet in ieder geval bij de partijen niet tot méér tijdsinvestering leiden.

Vivian Boumans 07-07-2020reageer
Hoeveel tijd is er vanuit SodM beschikbaar (fte's, dagen per week) om aan deze opdracht mee te werken? Hoeveel tijd is hier voor vrijgemaakt/gereserveerd? Welke achtergrond hebben deze toezichthouders (technisch, procesmatig, gedrag etc.)?

Ministerie van EZK 13-07-2020reageer
Dat weten we niet precies, en zal wat wisselen. We verwachten dat er ruimte is om te tijd te nemen die nodig is: er is niets gereserveerd, maar wel goede wil om tijd te maken. Voor een periode van vijf maanden is het niet gek om bijvoorbeeld een inzet van een dag in de week beschikbaar te houden. Met kleine beetjes tegelijk is dit makkelijker in te zetten, dan met hele weken tegelijk. Veel toezichthouders hebben een technische achtergrond, maar steeds meer toezichthouders zijn ook wel van allerlei markten thuis.

Update eerste selectiebesluit challenge

13 augustus 2020

Beste Challenge deelnemer,

 

Door het grote aantal aanmeldingen voor de Challenge hebben we meer tijd nodig om deze inhoudelijk kwalitatief goed te beoordelen. In de komende dagen worden de beoordelingsbrieven verstuurd en wordt je wel of niet uitgenodigd voor het houden van een Pitch.

 

Indien je wordt uitgenodigd voor het houden van de Pitch, ontvang je voldoende tijd om deze voor te bereiden. Definitieve data worden met je gecommuniceerd.

 

Wij hopen je hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.   

 

 

Met vriendelijke groet,

Het Startup in Residence programma

De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges