Hoe signaleren en meten we geautomatiseerd alle veranderingen op of aan gebouwen in de stad?

Challenge info

Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 juli 2020 voor 12:00
Reward: Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Upload your pitch!

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Nog 16 dagen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor drie ‘basisregistraties’ met gegevens over de fysieke omgeving: de BGT, BAG en WOZ (meer info beneden). Deze registraties bevatten gegevens over objecten die je buiten kunt zien, zoals huizen, paaltjes, wegen en grasveldjes. 

De stad verandert voortdurend. Om de basisregistraties actueel en accuraat te houden, houden we als gemeente daarom zo goed mogelijk bij wat er allemaal verandert. Dit is een zeer tijdsintensief proces en gebeurt grotendeels nog handmatig. 

Daarom is de gemeente Den Haag op zoek naar oplossingen om dit proces zoveel mogelijk te automatiseren. Hierin staat Den Haag natuurlijk niet alleen. Alle gemeentes in Nederland houden deze basisregistraties bij.

Voor het bijhouden van veranderingen worden nu verschillende bronnen gebruikt. Een belangrijke gegevensbron zijn de aanvragen voor omgevingsvergunningen die bij de overheid worden ingediend voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Verder maken gemeenten gebruik van verschillende typen beeldmateriaal: luchtfoto’s, panoramafoto’s, obliekfoto’s, LiDAR puntenwolken. 

Ook gaan er nog mensen naar ‘buiten’ om te kijken wat er veranderd is. Denk daarbij aan de landmeters, maar ook aan verkenners die met de kaart in de hand door de stad gaan om te kijken wat er niet klopt, handhavers en taxateurs die bij gebouwen naar binnen gaan om te kijken hoe het er daar uitziet. 

Kort samengevat draait het proces om de registraties actueel te houden om drie stappen:
●    Signaleren: ontdekken dat er iets veranderd is in de stad. 
●    Kwalificeren: duidelijk krijgen wat voor soort verandering er plaats heeft gevonden.
●    Kwantificeren: bepalen welke gegevens over die verandering moeten worden geregistreerd in de basisregistraties.

Het is de verwachting dat met de invoering van de nieuwe Omgevingswet meer bouwwerkzaamheden zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het maken van een uitbouw, dakkapel, kelder. Dit betekent dat dat een deel van de gegevensstroom voor het bijhouden van de basisregistraties opdroogt. Wij verwachten dat het daarom noodzakelijk wordt om nieuwe bronnen aan te boren om alle veranderingen in beeld te houden.

De wereld van de basisregistraties is op dit moment in 2D. De ambitie van de gemeente Den Haag en andere grotere gemeenten is om de objectenregistratie in 3D bij te houden. Uitdaging hier is om de gegevens over en in de derde dimensie, de hoogte of z-waarde, bij te gaan houden. Dit begint bij het signaleren van de veranderingen.

Het actueel houden van de basisregistraties BGT, BAG en WOZ kent dus forse uitdagingen die alleen nog maar groter gaan worden. Wij zijn op zoek naar dé partij die ons hiermee kan helpen door het vergaand automatiseren van dit proces. Zijn jullie die partij? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!
 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken een oplossing die het proces van signaleren, kwalificeren en zo mogelijk ook kwantificeren grotendeels automatiseert. Hierbij hopen we dat je nieuwe bronnen verzamelt en aanboort voor het verkrijgen van (aanvullende) gegevens over de gebouwde omgeving. De gegevens die nodig zijn om de BGT, BAG en WOZ, en straks de samenhangende objectenregistratie in 3D, te vullen.  
 

 • De oplossing moet er in ieder geval voor zorgen voor zorgen dat duidelijk is dat en waar veranderingen in de stad plaatsvinden, de signalering. Verder heeft het voor ons een grote meerwaarde als de oplossing ook een kwalificatie geeft van het soort verandering waar het om gaat. Waar mogelijk doet de oplossing ook een voorstel voor de aanpassing van de basisregistraties, de kwantificatie van de verandering. 
 • De resultaten moeten beoordeeld kunnen worden door een operator, waarbij van groot belang is dat de operator een oordeel kan vormen over de kwaliteit (actualiteit, precisie, betrouwbaarheid) van de resultaten.

Wat we zoeken is het aanboren, combineren en analyseren van grote (nieuwe) datasets. Dat kan met datasets van binnen en buiten de overheid, via open data, signalen via internet, enzovoorts,  waaruit informatie kan worden gehaald die een erop duiden dat bepaalde gebouwde objecten gewijzigd zijn. 

We zoeken een proof of concept (PoC) van een oplossing die we kunnen gebruiken om in het portaal dat we op dit moment aan het ontwikkelen zijn (zie toelichting beneden). Om dit portaal goed te laten functioneren, willen we in de PoC graag zien welke mutatie is gesignaleerd en op welk object deze mutatie betrekking heeft. 

De PoC willen we gebruiken om de bruikbaarheid en meerwaarde van de oplossing in de praktijk te testen. De resultaten die in de PoC worden gepresenteerd bestaan uit voorstellen voor wijzigingen in de 3D basisregistraties BGT, BAG en/of WOZ. Deze voorstellen moeten kunnen worden verwerkt door een operator van onze basisregistraties. 

Hiervoor is het onder meer van belang dat duidelijk is over wat voor soort mutatie het gaat, over welk object het gaat en wat de kwaliteit is van de wijzigingsvoorstellen die binnen de PoC worden opgeleverd. Bij het begrip kwaliteit denken we onder andere aan de bron van de data en de actualiteit. Deze informatie moet beschikbaar en bruikbaar zijn voor de operator. Het is de bedoeling dat deze metadata in een later stadium gebruikt kan worden voor automatische verwerking.

We willen graag een proof of concept ontwikkelen. De databronnen die een startup wil gebruiken hiervoor staat het bedrijf in eerste instantie vrij, binnen de juridische kaders van de basisregistraties. De Proof of Concept heeft betrekking op een nog te selecteren buurt in Den Haag. Alle beschikbare data over deze buurt, die gebruikt worden voor het bijhouden van de basisregistraties, worden beschikbaar gesteld. 

We zorgen ervoor dat de startup kan beschikken over de nodige kennis over de basisregistraties en dat de proof of concept wordt getest door onze operators. We hebben goede ervaringen met het gezamenlijk ontwikkelen van software met leveranciers. 

We zijn op zoek naar een flexibele ondernemer naar ons luistert en samen met ons deze oplossing wil gaan ontwikkelen. We delen graag onze kennis en expertise op het gebied van het beheren van basisregistraties.


 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Er zijn al initiatieven op het gebied van AI-systemen (Artificial Intelligence) gericht op beeldherkenning, geautomatiseerde mutatiedetectie en de verwerking van bouw- en splitsingstekeningen. We zijn niet op zoek naar initiatieven die zich sec hierop richten. Echter initiatieven voor de combinatie van dergelijke technieken met andere bronnen zijn wel welkom.
 • geen invulling voor portaalfunctie
 • geen andere wijzigingen dan wijzigingen aan gebouwen.


 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

We willen de oplossing graag samen ontwikkelen. Dit betekent dat we graag onze kennis en expertise delen en actief meedenken tijdens het ontwikkelproces. 

Mocht de proof of concept succesvol zijn, dan bestaat de mogelijkheid deze onder te brengen in een proeftuin voor inwinningsmethodes voor de 3D objectenregistratie die wordt opgezet door VNG en de G3. Deze proeftuin is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland om kennis te maken en testen uit te voeren met nieuwe methoden van inwinning. 


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 29 juni om 15:00-16:00. Aanmelden kan tot en met 25 juni. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in het zelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Aanbestedingsleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf download)).
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (pdf download).

De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 29 juni, 15:00-16:00 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 25 juni, 17:00
 • Woensdag 15 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Vrijdag 24 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 7 augustus - Eerste selectiebesluit
 • tussen 7 september en 11 september - Pitchronde
 • Vrijdag 25 september, 12:00 - Inleveren herziene plan van aanpak 
 • Maandag 12 oktober - Gunningsbesluit


 

Achtergrondinformatie

Uitgebreide toelichting basisregistraties

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van drie verschillende basisregistraties met daarin gegevens over de fysieke omgeving: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). 

De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart laat veel details zien, zoals je die in de werkelijkheid buiten vindt. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, paaltjes, waterkolken, grasvelden, perkjes enzovoorts. 

De BAG bevat alle officiële adressen in Nederland. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Adressen worden toegekend aan zogenaamde adresseerbare objecten uit de BAG: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Een deel van de gegevens in de BAG is administratief, bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte, het gebruiksdoel. De BAG houdt ook bij in welke fase van de levenscyclus, in BAG jargon heet dit status, een gebouw zich bevindt vanaf de verlening van de omgevingsvergunning via start bouw, in gebruik name, verbouwing tot uiteindelijke sloop.  Daarnaast bevat de registratie een kaart met daarop alle panden en adresseerbare objecten.

De basisregistratie WOZ bevat de vastgestelde waarde van onroerende zaken en gegevens die nodig zijn om deze onroerende zaak te relateren aan de belanghebbende. Voor het vaststellen van de waarde maken gemeenten gebruik van allerlei gegevens over onroerende zaken, zowel objectieve kenmerken als het oppervlakte en het bouwjaar als subjectieve kenmerken zoals de kwaliteit van een woning of de onderhoudstoestand.

De ontwikkeling naar een objectenregistratie moet naar verwachting in 2025 zijn afgerond. Op dat moment zijn de basisregistraties BAG, BGT en een deel van WOZ in elkaar geschoven. Dit betekent voor de medewerkers dat ze moeten worden ondersteund bij het werken aan deze bredere objectenregistratie. Alle veranderingen in de stad kunnen interessant voor ze zijn. 

Omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de bronhouders en koepelorganisaties van de BAG, BGT en WOZ aan het programma Doorontwikkeling in Samenhang, kortweg DiS Geo. Binnen dit programma wordt gewerkt om deze drie basisregistratie in de toekomst onder te brengen in één registratie: de objectenregistratie.


Schets toekomstbeeld portaal – controlekamer – objectenregistrator: Bijlage (pdf download).

Link naar VNG pagina: https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/objectenregistratie
Link naar DiS Geo: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang

 

Wil je updates ontvangen van deze challenge?

Vragen kan je stellen tot 15 juli 2020, 12.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment!
Log in of registreer om je vraag te stellen.
Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
Log in of registreer om je pitch te uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges

Mis nooit een challenge!