Hoe signaleren en meten we geautomatiseerd alle veranderingen op of aan gebouwen in de stad?

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 24 juli 2020
Status: Deadline verlopen
Prijzen(geld): Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

Share challenge

Max. €25.000 | Programma | Kans op vervolgopdracht

deadline verlopen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor drie ‘basisregistraties’ met gegevens over de fysieke omgeving: de BGT, BAG en WOZ (meer info beneden). Deze registraties bevatten gegevens over objecten die je buiten kunt zien, zoals huizen, paaltjes, wegen en grasveldjes. 

De stad verandert voortdurend. Om de basisregistraties actueel en accuraat te houden, houden we als gemeente daarom zo goed mogelijk bij wat er allemaal verandert. Dit is een zeer tijdsintensief proces en gebeurt grotendeels nog handmatig. 

Daarom is de gemeente Den Haag op zoek naar oplossingen om dit proces zoveel mogelijk te automatiseren. Hierin staat Den Haag natuurlijk niet alleen. Alle gemeentes in Nederland houden deze basisregistraties bij.

Voor het bijhouden van veranderingen worden nu verschillende bronnen gebruikt. Een belangrijke gegevensbron zijn de aanvragen voor omgevingsvergunningen die bij de overheid worden ingediend voor het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Verder maken gemeenten gebruik van verschillende typen beeldmateriaal: luchtfoto’s, panoramafoto’s, obliekfoto’s, LiDAR puntenwolken. 

Ook gaan er nog mensen naar ‘buiten’ om te kijken wat er veranderd is. Denk daarbij aan de landmeters, maar ook aan verkenners die met de kaart in de hand door de stad gaan om te kijken wat er niet klopt, handhavers en taxateurs die bij gebouwen naar binnen gaan om te kijken hoe het er daar uitziet. 

Kort samengevat draait het proces om de registraties actueel te houden om drie stappen:
●    Signaleren: ontdekken dat er iets veranderd is in de stad. 
●    Kwalificeren: duidelijk krijgen wat voor soort verandering er plaats heeft gevonden.
●    Kwantificeren: bepalen welke gegevens over die verandering moeten worden geregistreerd in de basisregistraties.

Het is de verwachting dat met de invoering van de nieuwe Omgevingswet meer bouwwerkzaamheden zonder vergunning mogen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan het maken van een uitbouw, dakkapel, kelder. Dit betekent dat dat een deel van de gegevensstroom voor het bijhouden van de basisregistraties opdroogt. Wij verwachten dat het daarom noodzakelijk wordt om nieuwe bronnen aan te boren om alle veranderingen in beeld te houden.

De wereld van de basisregistraties is op dit moment in 2D. De ambitie van de gemeente Den Haag en andere grotere gemeenten is om de objectenregistratie in 3D bij te houden. Uitdaging hier is om de gegevens over en in de derde dimensie, de hoogte of z-waarde, bij te gaan houden. Dit begint bij het signaleren van de veranderingen.

Het actueel houden van de basisregistraties BGT, BAG en WOZ kent dus forse uitdagingen die alleen nog maar groter gaan worden. Wij zijn op zoek naar dé partij die ons hiermee kan helpen door het vergaand automatiseren van dit proces. Zijn jullie die partij? Dan ontvangen wij graag jullie pitch!
 

 

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken een oplossing die het proces van signaleren, kwalificeren en zo mogelijk ook kwantificeren grotendeels automatiseert. Hierbij hopen we dat je nieuwe bronnen verzamelt en aanboort voor het verkrijgen van (aanvullende) gegevens over de gebouwde omgeving. De gegevens die nodig zijn om de BGT, BAG en WOZ, en straks de samenhangende objectenregistratie in 3D, te vullen.  
 

 • De oplossing moet er in ieder geval voor zorgen voor zorgen dat duidelijk is dat en waar veranderingen in de stad plaatsvinden, de signalering. Verder heeft het voor ons een grote meerwaarde als de oplossing ook een kwalificatie geeft van het soort verandering waar het om gaat. Waar mogelijk doet de oplossing ook een voorstel voor de aanpassing van de basisregistraties, de kwantificatie van de verandering. 
 • De resultaten moeten beoordeeld kunnen worden door een operator, waarbij van groot belang is dat de operator een oordeel kan vormen over de kwaliteit (actualiteit, precisie, betrouwbaarheid) van de resultaten.

Wat we zoeken is het aanboren, combineren en analyseren van grote (nieuwe) datasets. Dat kan met datasets van binnen en buiten de overheid, via open data, signalen via internet, enzovoorts,  waaruit informatie kan worden gehaald die een erop duiden dat bepaalde gebouwde objecten gewijzigd zijn. 

We zoeken een proof of concept (PoC) van een oplossing die we kunnen gebruiken om in het portaal dat we op dit moment aan het ontwikkelen zijn (zie toelichting beneden). Om dit portaal goed te laten functioneren, willen we in de PoC graag zien welke mutatie is gesignaleerd en op welk object deze mutatie betrekking heeft. 

De PoC willen we gebruiken om de bruikbaarheid en meerwaarde van de oplossing in de praktijk te testen. De resultaten die in de PoC worden gepresenteerd bestaan uit voorstellen voor wijzigingen in de 3D basisregistraties BGT, BAG en/of WOZ. Deze voorstellen moeten kunnen worden verwerkt door een operator van onze basisregistraties. 

Hiervoor is het onder meer van belang dat duidelijk is over wat voor soort mutatie het gaat, over welk object het gaat en wat de kwaliteit is van de wijzigingsvoorstellen die binnen de PoC worden opgeleverd. Bij het begrip kwaliteit denken we onder andere aan de bron van de data en de actualiteit. Deze informatie moet beschikbaar en bruikbaar zijn voor de operator. Het is de bedoeling dat deze metadata in een later stadium gebruikt kan worden voor automatische verwerking.

We willen graag een proof of concept ontwikkelen. De databronnen die een startup wil gebruiken hiervoor staat het bedrijf in eerste instantie vrij, binnen de juridische kaders van de basisregistraties. De Proof of Concept heeft betrekking op een nog te selecteren buurt in Den Haag. Alle beschikbare data over deze buurt, die gebruikt worden voor het bijhouden van de basisregistraties, worden beschikbaar gesteld. 

We zorgen ervoor dat de startup kan beschikken over de nodige kennis over de basisregistraties en dat de proof of concept wordt getest door onze operators. We hebben goede ervaringen met het gezamenlijk ontwikkelen van software met leveranciers. 

We zijn op zoek naar een flexibele ondernemer naar ons luistert en samen met ons deze oplossing wil gaan ontwikkelen. We delen graag onze kennis en expertise op het gebied van het beheren van basisregistraties.


 

Waar zijn we niet naar op zoek?

 • Er zijn al initiatieven op het gebied van AI-systemen (Artificial Intelligence) gericht op beeldherkenning, geautomatiseerde mutatiedetectie en de verwerking van bouw- en splitsingstekeningen. We zijn niet op zoek naar initiatieven die zich sec hierop richten. Echter initiatieven voor de combinatie van dergelijke technieken met andere bronnen zijn wel welkom.
 • geen invulling voor portaalfunctie
 • geen andere wijzigingen dan wijzigingen aan gebouwen.


 

Wat is er te winnen?

 • Een innovatiebudget van maximaal €25,000.
 • De kans op een vervolgopdracht na het programma.
 • Een begeleidingstraject van 5 maanden waarin jullie zowel de oplossing als de onderneming naar een hoger niveau kunnen tillen. Meer informatie over het programma en de verschillende onderdelen, vind je op onze programma pagina.
 • Toegang tot het netwerk van de overheid.

We willen de oplossing graag samen ontwikkelen. Dit betekent dat we graag onze kennis en expertise delen en actief meedenken tijdens het ontwikkelproces. 

Mocht de proof of concept succesvol zijn, dan bestaat de mogelijkheid deze onder te brengen in een proeftuin voor inwinningsmethodes voor de 3D objectenregistratie die wordt opgezet door VNG en de G3. Deze proeftuin is bedoeld voor alle gemeenten in Nederland om kennis te maken en testen uit te voeren met nieuwe methoden van inwinning. 


Informatiebijeenkomst
We organiseren voor deze challenge een online informatiebijeenkomst op maandag 29 juni om 15:00-16:00. Aanmelden kan tot en met 25 juni. Aanmelden informatiebijeenkomst

Vragen
Vragen over de inhoud van deze challenge kan je hier stellen op de discussion page. Vragen over het programma en de aanmeldingsprocedure zijn te stellen en te vinden bij de Frequently Asked Questions (FAQ).


Inschrijven en selectiecriteria
Inschrijven doe je door middel van het indienen van een Proposal (hier). Deze mag niet langer zijn dan 6 A4 + 3 A4 bijlage (in het zelfde document). Waar dit proposal verder aan moet voldoen en hoe hij wordt beoordeeld staat in de formele Aanbestedingsleidraad (pdf download). Lees die goed door!

Stuur met je proposal ook een ingevuld UEA in (Uniform Europees Aanbestedingsdocument (pdf download)).
Bij deelname ga je ook akkoord met de Algemene inkoopvoorwaarden van Den Haag: Algemene Inkoopvoorwaarden 2018 (pdf download).

De proposal mag in vrije vorm worden ingediend (presentatie/slide deck, briefvorm), maar moet als pdf-bestand (liggend of staand A4) worden geüpload (max. 30MB). Video’s, voorbeeldwebsites, etc. kunnen daarin worden opgenomen als link. 
Pitches in English are allowed.


Timeline

Een volledige timeline staat in de selectieleidraad. De belangrijkste momenten zijn als volgt:
 • Dinsdag 9 juni - Lancering challenge
 • Maandag 29 juni, 15:00-16:00 - Informatie meetup - aanmelden kan tot en met 25 juni, 17:00
 • Woensdag 15 juli, 12:00 - Deadline vragen stellen
 • Vrijdag 24 juli, 12:00 - Deadline insturen aanmelding
 • Vrijdag 7 augustus - Eerste selectiebesluit
 • tussen 7 september en 11 september - Pitchronde
 • Vrijdag 25 september, 12:00 - Inleveren herziene plan van aanpak 
 • Maandag 12 oktober - Gunningsbesluit


 

Achtergrondinformatie

Uitgebreide toelichting basisregistraties

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van drie verschillende basisregistraties met daarin gegevens over de fysieke omgeving: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (WOZ). 

De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart laat veel details zien, zoals je die in de werkelijkheid buiten vindt. Denk bijvoorbeeld aan gebouwen, paaltjes, waterkolken, grasvelden, perkjes enzovoorts. 

De BAG bevat alle officiële adressen in Nederland. Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Adressen worden toegekend aan zogenaamde adresseerbare objecten uit de BAG: verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd. Een deel van de gegevens in de BAG is administratief, bijvoorbeeld het bouwjaar, de oppervlakte, het gebruiksdoel. De BAG houdt ook bij in welke fase van de levenscyclus, in BAG jargon heet dit status, een gebouw zich bevindt vanaf de verlening van de omgevingsvergunning via start bouw, in gebruik name, verbouwing tot uiteindelijke sloop.  Daarnaast bevat de registratie een kaart met daarop alle panden en adresseerbare objecten.

De basisregistratie WOZ bevat de vastgestelde waarde van onroerende zaken en gegevens die nodig zijn om deze onroerende zaak te relateren aan de belanghebbende. Voor het vaststellen van de waarde maken gemeenten gebruik van allerlei gegevens over onroerende zaken, zowel objectieve kenmerken als het oppervlakte en het bouwjaar als subjectieve kenmerken zoals de kwaliteit van een woning of de onderhoudstoestand.

De ontwikkeling naar een objectenregistratie moet naar verwachting in 2025 zijn afgerond. Op dat moment zijn de basisregistraties BAG, BGT en een deel van WOZ in elkaar geschoven. Dit betekent voor de medewerkers dat ze moeten worden ondersteund bij het werken aan deze bredere objectenregistratie. Alle veranderingen in de stad kunnen interessant voor ze zijn. 

Omdat ze zoveel met elkaar te maken hebben werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met de bronhouders en koepelorganisaties van de BAG, BGT en WOZ aan het programma Doorontwikkeling in Samenhang, kortweg DiS Geo. Binnen dit programma wordt gewerkt om deze drie basisregistratie in de toekomst onder te brengen in één registratie: de objectenregistratie.


Schets toekomstbeeld portaal – controlekamer – objectenregistrator: Bijlage (pdf download).

Link naar VNG pagina: https://www.vngrealisatie.nl/onderwerpen/objectenregistratie
Link naar DiS Geo: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang

 

Vragen kan je stellen tot 15 juli 2020, 12.00 uur. Wacht niet tot het laatste moment!

anoniem 09-07-2020reageer
Wat zijn de uitdagingen in iets meer detail, waar loopt de challenge houder nu tegenaan? En welke andere andere gegevens bronnen zijn voor de challenge houder interessant?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
- Het kost veel tijd om achter alle wijzigingen (verbouwingen, uitbreidingen ed) aan panden komen die niet na aanvraag van een omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Met het oog op de toekomst: wanneer er meer bouwactiviteiten vergunningvrij mogen worden uitgevoerd met de komst van de nieuwe Omgevingswet, dan wordt het nog belangrijker om hier een efficiënte manier voor te vinden. - De gemeente Den Haag heeft een 3D stadsmodel. De wens is dit zo actueel mogelijk te houden. Echter de inwinningsprocessen voor de basisregistraties zijn nu nog gericht op 2D. - Ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie waarin de basisregistraties in het fysieke domein (BAG, BGT, WOZ) samen komen vraagt om een geïntegreerde inwinning van alle gegevens over objecten. - Andere bronnen die mogelijk interessant zouden kunnen zijn, zijn bv funda (deze bron wordt binnen de gemeente al gebruikt), sociale media, gegevens bij verzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven.

anoniem 09-07-2020reageer
Wat zouden jullie uit deze 3D informatie willen halen?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
We willen de 3D informatie gebruiken voor het in 3D bijhouden van basisregistraties in het fysieke domein.

anoniem 09-07-2020reageer
In de uitvraag stond beschreven dat jullie nu al gebruik maken van AI in combinatie met beeldmateriaal, kun je daar iets meer over toelichten?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Er loopt een traject om AI te gebruiken voor het automatisch detecteren van ruimten in kadastrale splitsingstekeningen. De gemeente Den Haag is aangehaakt bij een proef om objecten in de openbare ruimte te automatisch uit LiDAR te halen. In het project Dakenjacht werken we aan een leerset die als input moet gaan dienen bij het automatisch herkennen van zonnepanelen uit luchtfoto’s.

anoniem 09-07-2020reageer
"We zijn niet op zoek naar initiatieven die zich sec hierop richten. Echter...." - ben je dan op zoek naar een soort index van deze verschillende bronnen?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Gezocht wordt in zo’n geval naar een combinatie van middels AI ingewonnen objecten of mutatie en daaraan gekoppeld andere gegevensbronnen.

anoniem 09-07-2020reageer
Wat is de vorm van het door jullie gewenste prototype? Een gecombineerde dataset of juist een visualisatie of een app of is dat geheel open? Wat willen jullie dan uiteindelijk zien?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Hier moeten we werkende weg achter gaan komen. We staan aan het begin van het inrichten van een portaal waarin gegevensbronnen die worden gebruikt voor het beheer van de basisregistraties samen moeten gaan komen. Het prototype zou hierin moeten landen.

anoniem 09-07-2020reageer
Wat betreft de 3D informatie. Er loopt momenteel een aanbesteding om Den Haag in 3D te modelleren, kunnen we het resultaat daarvan als input gebruiken?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Ja, dat mag en wordt aan jullie ter beschikking gesteld.

anoniem 09-07-2020reageer
Welke info haal je bijvoorbeeld uit Funda? Hoe kan die info gebruikt worden?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Bijvoorbeeld verbouwingen (uitbreidingen) die niet naar voren zijn gekomen in het omgevingsvergunningen traject. Oppervlaktes worden door makelaars volgens dezelfde normen gemeten als gelden voor WOZ en BAG. Als daar verschillen zitten dan is dat een indicatie van een mutatie. Verder kan uit het fotomateriaal en de plattegronden informatie worden gehaald over de indeling van een gebouw en de staat van onderhoud.

anoniem 09-07-2020reageer
Er zijn 1000en wijzigingen in een stad, zijn sommigen belangrijker dan anderen? Hebben jullie een lijst en prioriteiten?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Belangrijkste is alles wat wijzigt aan gebouwen. Buitenkant en binnenkant. Daarna alles wat wijzigt aan vlakobjecten, daarna puntobjecten (zie BGT).

anoniem 09-07-2020reageer
Welke handelingen moeten er intern (gemeente) worden uitgevoerd op basis van de meldingen die binnenkomen met de toekomstige oplossing?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Hangt af van wat er binnenkomt. Stel de toekomstige oplossing levert een voorstel tot een nieuw object op, bijvoorbeeld een woning. Dan moet gecontroleerd worden of de afbakening klopt (voldoet object aan definities), bepalen welke attributen moeten worden geregistreerd, bepalen of die attribuutwaarden nog bepaald moeten worden, en zo niet die inwinnen. Bijvoorbeeld bij een nieuwe woning: 3D geometrie, huisnummer, oppervlakte, bouwjaar, status.

anoniem 09-07-2020reageer
Zijn er overeenkomsten met Funda (of andere partijen) om hun data te mogen gebruiken?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Ja

anoniem 09-07-2020reageer
De pilot gaat over een wijk. Slechts een paar procent van de objecten wijzigt, daarmee heb je relatief weinig positives om modellen te trainen en valideren. Is het mogelijk om het gebied groter te maken?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Er zijn geen strakke eisen, hier valt over te praten.

anoniem 09-07-2020reageer
Wil je weten dat er wat verandert en ook wat er precies verandert? (als in # m2)

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Ja, zie challenge beschrijving. Eerste stap is om te laten zien 'dat' er iets verandert.

anoniem 09-07-2020reageer
Hoe verzamelen jullie nu deze veranderingen?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Mutatiesignalering op basis van input uit omgevingsvergunningen proces, taxatieproces WOZ, meldingen van gebruikers van gegevens op moment van gerede twijfel over gegevens in registraties, waarneming door gemeentelijke inspecteurs (woningwet, bouw, belastingzaken, burgerzaken), verkenningen door medewerkers die de straat op gaan, analyse beeldmateriaal.

anoniem 09-07-2020reageer
Over het gebruik van luchtfoto's. Er zijn twee smaken: foto-foto-vergelijking of foto-basisregistratie. Hoe werkt Den Haag nu?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Foto basisregistratie

anoniem 09-07-2020reageer
Wil je ook toekomstige (geplande) veranderingen kunnen zien of alleen gerealiseerde?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Alleen gerealiseerde

anoniem 09-07-2020reageer
Wanneer is een wijziging significant genoeg? Centimeters? Halve meters? Meters?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Als leidraad: gebruik kwaliteitsnormen BAG en BGT. In Den Haag hanteren we een hogere precisie voor panden. Die is voor hoeken van panden +/-3cm in plaats van de landelijke norm van ca. +/-30cm.

anoniem 09-07-2020reageer
Is het autonomisch toetsen van veranderingen aan wetging van meerwaarde?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Ja, maar is ook een uitdaging. Met wetgeving over wat wel en niet mag zijn vaak bestemmingsplannen, waar zoveel regels in staan die niet altijd met een locatie zijn verbonden en lastig is om nauw te testen. Maar zeker van meerwaarde.

anoniem 09-07-2020reageer
Zijn er nog meer stakeholders dan de gemeente Den Haag?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 09-07-2020reageer
Ja Ministerie BZK, om juridisch te toetsen of de bronnen daadwerkelijk gebruikt mogen worden etc.

Renee Roeleveld 09-07-2020reageer
v1. Kan er een prioritering worden gemaakt van de door jullie beoogde wijzigingen? Dus welke veranderingen aan gebouwen zijn het meest belangrijk? v2. Welke interne acties voor de gemeente komen voort uit wijzigingen in de gebouwde omgeving? v3. Hoe vaak worden de huidige bronnen vernieuwd? (luchtfoto's, panoramafoto's, obliekfoto's, LiDAR puntenwolken, en landmeters, verkenners en handhavers die op pad gaan, taxaties) v4. Wat is de gewenste frequentie van het updaten van wijzigingen?

anoniem 20-07-2020reageer
prioriteit 1, dat er een nieuw gebouw is gebouwd, prioriteit 2, dat een gebouw groter is gemaakt qua footprint, prioriteit 3, dakkapellen en dakopbouwen, prioriteit 4, zonnepanelen. v2 In kader van deze RiS uitvraag is het aanpassen van de Basisregistraties de grootste interne actie van de gemeente v3 Luchtfoto’s. panoramafoto’s, obliekfoto’s, LiDAR puntenwolken worden 1x per jaar “verbieuwd”, de collega’s trekken continu eropuit om op locatie veranderingen te signaleren maar dat betekend dus dat ze daarbij niet de hele stad bestrijken. v4 afgezien van de wettelijke termijn is een gewenste update “zo snel mogelijk”.

Renee Roeleveld 09-07-2020reageer
Er loopt een traject om AI te gebruiken voor het automatisch detecteren van ruimten. Wat is de status van het project om m.b.v. LIDAR veranderingen aan gebouwen te detecteren? Wat is de status van het project m.b.t. de detectie van zonnepanelen? Zijn de resultaten van deze projecten door ons te gebruiken?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
Al deze pilots lopen nog. Als deze resultaten beschikbaar komen zijn ze ook beschikbaar voor de SiR

anoniem 10-07-2020reageer
Hoe snel nadat een object is veranderd moet dit geupdate worden in de registers?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 16-07-2020reageer
Hiervoor zijn wettelijke eisen in de wet BAG en BGT vastgelegd (zie ook daar). Voor Panden bijvoorbeeld geld dat deze zes maanden nadat de status gewijzigd is in "Pand in gebruik niet ingemeten" deze moet zijn ingemeten en verwerkt in de BAG.

anoniem 13-07-2020reageer
Wat wordt er precies bedoeld met portaalfunctie?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
Hiermee wordt een digitale omgeving bedoeld waarin mutatie signaleringen worden verzameld en (semi) automatisch beoordeeld voor dat deze verdeeld worden over de operators om ze voor de verschillende Baisiregistraties te verwerken.

anoniem 14-07-2020reageer
Als iemand (op dit moment) een vergunning aanvraagt, hoe wordt de data over deze specifieke verandering dan vergaard?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
De aanvrager dient een digitale aanvraag in waaraan al veel data hangt. Bijvoorbeeld een bouwtekening met een weergave wat de bouw/verbouwing gaat voorstellen. Deze is te vergelijken met de data van bijvoorbeeld de BAG en BGT. Veel van deze data is in viewers beschikbaar.

anoniem 14-07-2020reageer
Wanneer de nieuwe situatie van kracht is (de nieuwe omgevingswet), wanneer moet er dan geen vergunning worden aangevraagd? En wordt er door de aanvrager nog steeds dezelfde informatie opgegeven? Zo ja, welke informatie is dat?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
Als er vergunningsvrij mag worden gebouwd is er geen aanvrager en dus ook geen informatie

anoniem 14-07-2020reageer
Wat is de huidige technische set-up voor het opslaan van data binnen de gemeente? Wordt er een data warehouse gebruikt?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
Alle Basisregistraties zitten in een “eigen” database. De Basis Registraties kunnen uiteraard via PDOK geraadpleegd worden. Er is bij de beantwoorders geen datawarehouse bekend.

anoniem 15-07-2020reageer
Kunnen jullie in stappen uitleggen hoe het process verloopt vanaf een vergunning tot de wijziging in de basisadministratie? En welke dataset komen daarbij kijken?

Gemeente Den Haag & Ministerie van BZK 20-07-2020reageer
Als voorbeeld de vergunning voor een nieuwbouw, Stap 1 de vergunning wordt aangevraagd (incl digitale bouwtekeningen, de gebruiksoppervlakte te bepalen door basisregistratie Waarde Ontroerende Zaak), behandeld en verleend, stap 2 de Projectinspecteur volgt het bouwproces en wijzigt de pandstatus gedurende het proces van “vergunning verleend” naar “bouw gestart” naar “bouw gereed”. Deze statussen worden overgenomen in de BAG en bij de laatste gaat de status naar “Pand In Gebruik Niet Ingemeten (PIGNI), Dit is tevens een actie om stap 3 het pand in te meten voor een geometrische vastlegging in zowel de BAG als de BGT. Bij stap 1 dataset BAG, BGT, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bestemmingsplannen. Bij stap 2 de BAG en bij stap 3 de datasets van de WOZ en de BGT.

Er zijn (nog) geen updates geplaatst.
De deadline is verstreken. Je kunt geen pitch meer uploaden.

Andere challenges

Alle Challenges